TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Buhay Na Walang Hanggan”

Abril 19, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:44-51 Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, ‘At silang lahat ay tuturuan …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pag-ibig na Walang Hanggan”

Abril 18, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:35-40 Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay na nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS ON DCF: “Si Jesus ang Tinapay na Nagbibigay-buhay”

Abril 16, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:22-29 Alam ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Alam rin nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito’y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. …

Read More

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapatunay kay Jesus”

Abril 15, 2018. Ika-3 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ebanghelyo: Lucas 24:35-48 At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila [at nagsabi, “Sumainyo ang kapayapaan!”] Natigilan sila …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglalakad ni Jesus sa Ibabaw ng Dagat”

Abril 14, 2018 (Sabado). Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:16-21 Nang magtatakip-silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na’y wala pa si Jesus. Biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na …

Read More