Catholic Church in the United States Will Welcome 30,000 Thousands of New Catholics at Easter Vigil Masses

March 28, 2018 WASHINGTON—Dioceses across the country will be welcoming thousands of people into the Catholic Church at the Easter Vigil liturgy on the evening of March 31.  As the culmination of the Easter Triduum, the vigil celebrates the passion, death, and resurrection of Jesus. While people can become Catholic …

Read More

GOOD FRIDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagkamatay ni Jesus”

Marso 30, 2018. Araw ng Pag-aayuno Edad 18 Hanggang 59 at Abstinensiya sa Pagkain ng Karne Edad 14 Pataas. Salmo 31: Ama, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko. Ebanghelyo: Juan 18:1-19:42* (…) Araw noon ng Paghahanda sa Paskwa, at mag-aalas dose na ng tanghali. Sinabi ni Pilato …

Read More

HOLY WEEK GOSPEL REFLECTIONS on DCF:

  Marso 29, 2018. Huwebes Santo. Pagmimisa sa Patatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon. Salmo 116: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap. Ebanghelyo: Juan 13:1-15 Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. …

Read More

WHY IS IT THAT THE WINE IS NOT OFFERED TO EVERYONE IN THE MASS?

By: Admin Pastor Manny (Code Name) Maundy Thursday is a Christian holy day that commemorates the Last Supper of Jesus Christ with His apostles. The Last Supper is important to us, Catholics, given that we interpret the words of Jesus Christ such as “Do this in memory of me” to …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Nakiisa si Judas sa mga may Galit kay Jesus”

Marso 28, 2018. Miyerkules Santo Salmo 69: “Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.” Ebanghelyo: Mateo 26:14-25 Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong pari. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?” tanong niya. Noon di’y binayaran nila …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagtanggap Kay Jesus sa Bethania”

Marso 26, 2018. Lunes Santo. Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.  Ebanghelyo: Juan 12:1-11. Binuhusan ng Pabango ang mga Paa ni Jesus Anim na araw bago sumapit ang Pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Bethania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang …

Read More