“Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?” BY: Nikita GandApologist

QUESTION: “Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?”
 
RESPONSE: Ang Relihiyon na tinatag ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo ang siyang Relihiyon na makakapagligtas. (1 Timothy 2:4). Malinaw na sinabi ng Panginoon kay San Pedro na sa ibabaw ng bato itatayo Niya ang Kanyang Iglesia. (Matthew 16:18) at ang Iglesiang ito ay ang Kanyang Katawan. (Ephesians 5:23) at kinakailangang pumasok tayo sa Kanya o sa Katawan Niya. (John 10:9). Kaya ang mga nagsasabing walang Relihiyon na makapagliligtas ay sariling opinyon lamang at hindi nakabatay sa Banal na Bibliya. Sapagkat maging ang mga apostol ay inangkin na meron silamg relihiyon. (James 1:27)
-Nikita GandApologist
#DCFApologetics

 

Leave a comment

Published by Defend The Catholic Faith

View all posts by Defend The Catholic Faith →