Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

Black Saturday Reflection 2021

 

 

 

 

“Wala na siya rito–Siya’y muling nabuhay,” ang balitang sumalubong kay Maria Magdala, Inang Maria ni Hesus at Salome nang dalawin nila ang pinagkakanlungang kweba ng katawan ni Hesus. Papahiran sana nila ng pabango ang bangkay ni Hesus subalit iba ang balitang sumalubong sa kanila. Isang lalaki ang nagbalita sa muli nitong pagkabuhay! Iniutos pa nitong ipamalita kay Pedro at sa iba ang magandang balita.

Ang paghahatid ng mga kababaihan ng pabango kay Kristo ay simbolo ng mataas na respeto nila rito. Nananalig pa rin sila kay Hesus. Maaari nilang abandonahin na lamang ang puntod nito at magpatuloy sa buhay pero bumalik sila. Nais nilang makapiling kahit na bangkay na si Kristo, ang anak ni Maria, ang mabuting kaibigan ni Maria Magdala at kasama nitong si Salome.

At naganap na nga ang pagbabalik ni Hesus. Hindi nila ito natagpuan sa bukas na nitong libingan. Ganito rin ang mangyayari sa atin.

Tumulad tayo sa mga kababaihan na naghatid ng pabango para ipahid sa bangkay ni Hesus. Sa panahon na itong hindi natin pisikal na kapiling bilang tao ang ating Panginoon, magbalik-loob at makipagkasundo pa rin tayo sa Kanya nang paulit-ulit at huwag mapatid na alalahanin parati ang Kanyang presensiya at mga sakripisyo para sa kaligtasan natin. Sapagkat ayaw natin na madatnan Niya tayong natutulog at walang kahandaan. Malulungkot tiyak ang Diyos kung madadatnan tayong hindi inaalala ang mga iniwan na aral para tayo ay maging matuwid. Mamuhay tayong inaalala Siya at manalig sa ikalawa Niyang pagbabalik. Sapagkat nangako na ang Diyos at kailanman hindi iyon mapapako.

ERIT SANCTUS+

– Admin Yma

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.