Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

3 KATANUNGAN TUNGKOL SA IMAHE PT3: Bakit Walang Tinuro ang mga Apostol Tungkol sa Imahe?

 

 

By: Admin Chris
​​​​​​​
Isa sa karamihang argumento na naririnig ko kapag inaatake nila ang ating doktrina tungkol sa imahe ay wala raw ito sa Bibliya. Dahil raw walang utos sa Bibliya ang gumawa ng imahe, lahat ng imahe natin ay isang idolo. Ito ang huling tanong sa isang post na kumuha ng aking atensyon. Tinanong niya:

“Bakit walang gumawa ng Larawan o Rebulto ng mga Propeta para dalanginan?

O gumawa sila ng isang Rebulto para representation ng Dios para luhuran?

O bakit ng umakyat si Cristo ay hindi nagturo ang mga Apostol na gumawa ng Rebulto ni Cristo upang luhuran? O DAHIL SA PAGGALANG [1]?”

Sa aking unang post, pinakita ko na ang mga larawan ay makikita na sa kultura ng mga Hudyo, at isang halimbawa ay ang makikita sa “Dura Europos Synagogue [2].” Nagbahagi rin ako ng dahilan kung bakit walang gumawa ng rebulto ng Diyos sa panahon ng Old Testament at kung bakit wala ng masama sa paggawa ng imahe ni Hesus dahil Siya ay Diyos na naging tao [3].

Ngayon, gusto ko naman sagutin ang huling katanungan kung bakit hindi nagturo ang Apostol na gumawa ng rebulto ni Hesus para sa paggalang sa Bibliya.

—————————————

QUESTION 3: Bakit Walang Tinuro ang mga Apostol Tungkol sa Imahe?

Ang sagot sa katanungan na ito ay mali ang katuruan ng “Sola Scriptura.” Sa pananaw ng mga Protestante, ang bibliya lamang ang nag-iisang tiyak na batayan pagdating sa mga doktrina. Ngunit, hindi ito ang sinasabi ng Bibliya.

2 Thessalonians 2:15

15 So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by word of mouth or by letter.

Binanggit ni St. Paul ang kahalagahan ng tradisyon na hinati niya sa dalawa, ang written tradition (Sacred Scriptures) at ang oral tradition (Sacred Tradition). Kung titignan naman natin ang tradisyon at kasaysayan ng ating pananampalataya, marami tayong ebidensya na nagpapatunay na may mga halimbawa na ng paggawa ng imahe at pagpapakita ng respeto sa harap nito. Ang tatlong halimbawa na babanggitin ko ay mula sa kasaysayan na sinulat ni St. John Damascene noong 8th Century [4].

St Athanasius
“We, who are of the faithful, do not worship images as gods, as the heathens did, God forbid, but we mark our loving desire alone to see the face of the person represented in image.”

St Cyril of Alexandria
“If images represent the originals, they should call forth the same reverence.”

St Denis, Bishop of Athens

“Sensible images do indeed show forth invisible things.”

Si St. Athanasius at St.Cyril ay nabuhay ng 4th century habang si St. Denis naman ay nabuhay ng 5th century, ngunit makikita na natin ang pagkaunawa tungkol sa imahe kung ang babasehan natin ay ang kasaysayan ng Simbahan. Bukod pa rito, mayroon tayong archaeological evidence na ang isa sa pinakamatandang simbahan na tinayo noong taong 232, ang “Dura-Europos Church”, ay naglalaman ng mga imahe tulad ng “Good Shepherd”, “Healing of the Paralytic” at “Christ and Peter walking on the water [5].”

Bukod pa rito, kasama rin ang Simbahan sa matibay na pundasyon pagdating sa doktrina ayon sa Bibliya. Tignan natin ang nakalagay sa Matthew 18:17-18

Matthew 18:17-18

17 If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. 18 Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven

Ayon sa Matthew 18, kung may magpatuloy na hindi makinig sa katuruan ng Simbahan, siya ay ituturing na Hentil at tagakuha ng buwis. Sa panahon ng mga apostol dati, sila ay tinuturing na makakasalanan. Ito ang tinatawag nating excommunication. Makikita natin ang ganitong halimbawa sa Acts 15 kung saan ang mga apostol at ibang kaparian ay nagsagawa ng isang Church council o kilala bilang Jerusalem Council kung saan sa pamamagitan nito, at hindi ng sariling interpretasyon ng Bibliya, naayos ang alitan sa pagitan ng mga Hentil at mga Hudyo. Ginamit rin ang katagang “anathema” o “accursed” sa kasulatan ni St. Paul. Ayon sa Galatians 1:9,

Galatians 1:9
9 As we have said before, so now I say again, If any one is preaching to you a gospel contrary to that which you received, let him be accursed (anathema).

Dahil sa mahalaga tignan ang kasaysayan ng Simbahan, pati na rin ang kapangyarihan ng Simbahang tinayo ni Hesus mismo, mahalaga na tignan natin kung ano ang sinabi ng 7th Ecumenical Council tungkol sa mga imahe.

“Anathema to the calumniators of the Christians, that is to the image breakers.
Anathema to those who apply the words of Holy Scripture which were spoken against idols, to the venerable images.
Anathema to those who do not salute the holy and venerable images.
Anathema to those who say that Christians have recourse to the images as to gods.
Anathema to those who call the sacred images idols [6].”

Ang dahilan kung bakit walang tinuro sa Bibliya ang mga apostol tungkol sa imahe ay hindi dahil sa mali ang katuruan ng Simbahang Katolika tungkol sa imahe, kundi dahil sa mali ang katuruan ng mga Protestante patungkol sa “Sola Scriptura.” Ang interpretasyon ng mga katuruan ay hindi dapat nakabase sa sariling interpretasyon ng bibliya kundi sa mabuting balita na tinuturo ng Simbahang tinayo ng ating Panginoong Hesus. Kung mali ang Simbahang Katolika tungkol sa imahe, ibig sabihin ay nanalo si Satanas dahil ang kanyang kagustuhan ay maniwala sa maling katuruan ang mga Kristyano. Ngunit, naniniwala ako na hindi magtatagumpay si Satanas sa Simbahang tinatag ni Hesus dahil ito mismo ang pangako ni Hesus.

Matthew 16:18

18 I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build My church; and the gates of Hades will not overpower it.

Reference:
[1] https://www.facebook.com/photo?fbid=300947144352227&set=a.106221447158132

[2] facebook.com/1926549144236044/posts/3361657650725179/

[3] facebook.com/1926549144236044/posts/3368994889991455/

[4] https://pages.uoregon.edu/ssh…/324/texts/icons/icons3.html

[5] https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=3499

[6] https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xvi.v.html

Part 1:

facebook.com/1926549144236044/posts/3361657650725179/

Part 2:

facebook.com/1926549144236044/posts/3368994889991455/

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.