Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagdamay kay Jesus”

Marso 27, 2021. Sabado sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

Saturday of the Fifth Week of Lent (Violet).

UNANG PAGBASA
Ezekiel 37, 21-28
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: “Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila’y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila; hindi na sila mahahati, sila’y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa diyus-diyusan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila.

Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila’y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila, at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking Templo. Ako’y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking Templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13
Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

MABUTING BALITA
Juan 11, 45-56
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga Judiong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Hesus, at nanalig sa kaniya. Ngunit ang ilan sa kanila’y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Hesus. Kaya’t tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanedrin.
“Ano ang gagawin natin?” wika nila. “Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya’y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa.” Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito: “Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?” Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Hesus dahil sa bansa – at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos.

Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Hesus, kaya’t hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad.
Nalalapit na ang Pista ng Paskuwa. Maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago mag-Paskuwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa Kautusan. Hindi nila nakita si Hesus sa templo, kaya’t nagtanungan sila, “Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?” Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaaalam kung nasaan si Hesus upang siya’y maipadakip nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Nasa harapan na nga nila si Jesus, subalit hindi pa nila makita. Takot na takot sila para sa kanilang sariling kapakanan at interes. Ngunit hindi nila nalalamang naririto na ang kanilang pinakahihintay. Si Jesus na Mesiyas na kanilang hinihintay ay nandito na. Subalit hindi nila naintindihan at tinatanggap. Bagkus, ay sinusubukan pang patayin. Mga kapatid, ito na nga. Darating na ang panahon ng pagpapakasakit ni Jesus. Siya ay namatay para sa atin. Para sa iyo at para sa akin. Dahil sa walang ibang dahilan kung hindi lubusang pag-ibig. Walang kahit sino man sa atin ang makakabayad ng ating sariling kasalanan kung wala si Jesus. Sapagkat tayong lahat ay karapat-dapat lang na sapitin ang kahinatnan ng ating kasalanan na kamatayan. Subalit, si Jesus na walang sala ay inako itong lahat.

Kaya ang nangyari, natubos tayo sa ating kasalanan. Nabuksan ang pintuan ng langit para sa atin. Ngayong darating na ang pinakabanal na sa lahag ng araw, panahon upang makiisa kay Jesus sa Kanyang pagpapakahirap at pagpapakasakit, ano ang balak natin? May balak ba tayong mas mapalapit sa Kanya? May balak ba tayong mas manahimik at magdasal? Walang binalak si Jesus kung hindi mag-alay ng sarili dahil sa pag-ibig sa atin. Gayong sinapit Niya ang dapat sana ay para sa atin, hindi ba natin Siya mabibigyan ng sapat na panahon upang dumamay sa ating Panginoon? Nawa ay damayan at samahan natin Siya at nang tayo ay makasama rin Niya sa luwalhati ng pagkabuhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.