Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bukas Palad sa Panginoon”

        Hunyo 28, 2020. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 4, 8-11. 14-16a Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Minsan, si Eliseo’y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya’y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalakasan ng Diyos”

    Hunyo 27, 2020. Sabado sa Ika-12Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mga Panaghoy 2, 2. 10-14. 18-19 Pagbasa mula sa aklat ng mga Panaghoy Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob; sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain; ang kaharian at mga pinuno nito’y kanyang ibinagsak at inilagay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghiling sa Diyos”

      Hunyo 26, 2020. Biyernes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 25, 1-12 Pagbasa mula sa Ikalawang Aklat ng mga Hari Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedequias, tinipon ni Nabucodnosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Diyos”

Hunyo 25, 2020. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 24, 8-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Si Joaquin ay labingwalong taon nang maghari sa Jarusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon ni Juan”

Hunyo 24, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista. UNANG PAGBASA Isaias 49, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa niyang sintalas ng tabak, Siya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Payapa kay Cristo”

Hunyo 23, 2020. Martes sa Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Senaquerib ng Asiria kay Ezequias at ipinasabi ang ganito: “Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay […]