Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pananalig kay Jesus”

Marso 23, 2020. Lunes sa Ikaa-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Isaias 65, 17-21 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ang sabi ng Panginoon: “Ako ay lilikha, isang bagong lupa’t isang bagong langit; mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik! Kaya naman kayo’y dapat na magalak ko itong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Malinaw na Mundo”

Marso 22, 2020. Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA 1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, Sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Betlehem sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapakababa sa Harap ng Diyos”

Marso 21, 2020. Sabado sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Oseas 6, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas Halikayo at tayo’y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalalakas niya tayo uli. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pag-ibig”

Marso 20, 2020. Biyernes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Oseas 14, 2-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas Ito ang sabi ng Panginoon, “Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan.” Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Butihing Ama ni Jesus”

Marso 19, 2020. Dakilang Kapistahan ni San Jose UNANG PAGBASA 2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Natan, “Ganito ang sabihin mo kay David: ‘Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbigyan ang Bawat Isa”

Marso 17, 2020. Martes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Daniel 3, 25. 34-43 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbigyan ang Bawat Isa”

Marso 17, 2020. Martes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Daniel 3, 25. 34-43 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo […]