Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Sa Puso ng Diyos”

  Mayo 16, 2018. Miyerkules. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 68: “Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.” Unang Pagbasa: Gawa 20:28-38 Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila’y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesya ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay” Mayo 15, 2018. Martes. Ika-7 Linggo ng Pagkabuhay Salmo 68: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.  Unang Pagbasa: Gawa 20:17-27 Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesya sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, “Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Plano at Kalooban ng Diyos”

Mayo 14, 2018. Lunes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 113: “Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.” Unang Pagbasa: Gawa 1:15-17, 20-26 Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa Kasulatan na ipinahayag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos” Mayo 12, 2018. Sabado. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Unang Pagbasa: Mga Gawa 18:23-28 Tumigil siya roon nang kaunting panahon, at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aakay ni Jesus sa atin”

Mayo 11, 2018. Biyernes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 47: Hari ng sangkalupaan D’yos na makapangyarihan. Unang Pagbasa: Mga Gawa 18:9-18 Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral! Anuman ang mangyari’y huwag kang titigil sapagkat ako’y nasa iyo. Hindi ka […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pagkapit sa Diyos”

Mayo 10, 2018. Huwebes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 98: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Unang Pagbasa: Gawa 18:1-8 Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawa na si Priscila. Umalis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tagpuan ng Diyos at Tao”

Mayo 9, 2018. Miyerkules. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 148: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.  Unang Pagbasa: Mga Gawa 17:15,22-18:1* (…) Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, “Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo’y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lunsod […]