Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tawag ni Jesus”

Enero 24, 2021. Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon. Third Sunday in Ordinary Time (Green) National Bible Sunday. UNANG PAGBASA Jonas 3, 1-5. 10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Puso ng Isang Bata”

Enero 17, 2020. Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol. Feast of the Santo Niño (White) Holy Childhood Day Week of Prayer for Christian Unity UNANG PAGBASA Isaias 9, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman, namanaag na ang liwanag sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Awa ng Diyos”

Enero 16, 2021. Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 4, 12-16 Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila’y talim. Ito’y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Simula ng Taon”

Enero 10, 2020. Pagbibinyag sa Panginoon. Feast of the Baptism of the Lord (White). UNANG PAGBASA Isaias 55, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sinabi ng Panginoon, “Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo, ngunit […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mababa ang Loob sa Diyos”

Enero 9, 2020. Sabado kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon Saturday after Epiphany (White) UNANG PAGBASA 1 Juan 5, 14-21 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tibayan ang Pananalig”

  Enero 6, 2020. Miyerkules kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. Wednesday after Epiphany (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 11-18 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, yamang gayun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Regalong Handog”

Enero 3, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Solemnity of the Epiphany of the Lord (White). UNANG PAGBASA Isaias 60, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa; ngunit ikaw ay liliwanagan […]