Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Laban sa Pananampalataya”

Oktubre 29, 2020. Huwebes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 6, 10-20 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Diyos”

Oktubre 26, 2020. Lunes ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 4, 32 – 5, 8 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, maging mabait kayo at maawain sa isa’t isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-ibig na Matibay”

Oktubre 25, 2020. Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Exodo 22, 20-26 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan; alalahanin ninyong nangibang-bayan din kayo sa Egipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaing balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Karunungang Mula sa Diyos”

Oktubre 23, 2020. Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 4, 1-6 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagkumbaba, mabait, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

Oktubre 20, 2020. Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 2, 12-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di-saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tungkulin sa Diyos at Tao”

Oktubre 18, 2020. Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Sunday for Cultures / World Mission Sunday. UNANG PAGBASA Isaias 45, 1. 4-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Hinirang ang Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong-bayan […]