Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sinag ng Awa ng Diyos”

Abril 11, 2021. Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Linggo ng Dakilang Awa ng Diyos o Banal na Awa. Second Sunday of Easter. Divine Mercy Sunday. UNANG PAGBASA Mga Gawa 4, 32-35 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbabahagi ng Liwanag”

Abril 10, 2021. Sabado sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay. Saturday within the Octave of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 4, 13-21 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Landas ni Jesus na Buhay”

Abril 7, 2021. Miyerkules sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Wednesday within the Octave of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 3, 1-10 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsisisi sa Kasalanan”

Marso 30, 2021. Tuesday of Holy Week (Violet). UNANG PAGBASA Isaias 49, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar, pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran, mga salita ko’y ginawa niyang sintalas ng tabak, Siya ang sa aki’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbubuhat ng Krus”

Marso 28, 2021. Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon. Palm Sunday of the Lord’s Passion (Red). Alay Kapwa Sunday Pumunta dito para sa buong pagbasa: https://www.facebook.com/1926549144236044/posts/3584050355152573/ (Ang Nasa Ibaba ay Maiksing Bahagi lamang mula sa Ebanghelyo) MABUTING BALITA Marcos 14, 1 – 15, 47 Ang Pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos (…) […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagdamay kay Jesus”

Marso 27, 2021. Sabado sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. Saturday of the Fifth Week of Lent (Violet). UNANG PAGBASA Ezekiel 37, 21-28 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: “Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. […]