Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ

EASTER TUESDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagtatagpo ni Jesus at Maria ng Magdala”

Abril 3, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay Salmo 33: “Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos. Ebanghelyo: Juan 20:11-18 Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa’y […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith Religion

EASTER MONDAY REFLECTIONS: “Ang Pagkakita kay Jesus”

Abril 2, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay Salmo 16: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.  Ebanghelyo: Mateo 28:8-15 At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Converts God Jesus Christ News Religion

Catholic Church in the United States Will Welcome 30,000 Thousands of New Catholics at Easter Vigil Masses

March 28, 2018 WASHINGTON—Dioceses across the country will be welcoming thousands of people into the Catholic Church at the Easter Vigil liturgy on the evening of March 31.  As the culmination of the Easter Triduum, the vigil celebrates the passion, death, and resurrection of Jesus. While people can become Catholic at any time of the […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

HOLY WEEK GOSPEL REFLECTIONS on DCF:

  Marso 29, 2018. Huwebes Santo. Pagmimisa sa Patatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon. Salmo 116: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap. Ebanghelyo: Juan 13:1-15 Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Eucharist God Jesus Christ Religion Sacrament

WHY IS IT THAT THE WINE IS NOT OFFERED TO EVERYONE IN THE MASS?

By: Admin Pastor Manny (Code Name) Maundy Thursday is a Christian holy day that commemorates the Last Supper of Jesus Christ with His apostles. The Last Supper is important to us, Catholics, given that we interpret the words of Jesus Christ such as “Do this in memory of me” to be referring to the Mass. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Nakiisa si Judas sa mga may Galit kay Jesus”

Marso 28, 2018. Miyerkules Santo Salmo 69: “Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.” Ebanghelyo: Mateo 26:14-25 Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong pari. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?” tanong niya. Noon di’y binayaran nila si Judas ng tatlumpung pirasong […]