Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos” Mayo 12, 2018. Sabado. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Unang Pagbasa: Mga Gawa 18:23-28 Tumigil siya roon nang kaunting panahon, at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aakay ni Jesus sa atin”

Mayo 11, 2018. Biyernes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 47: Hari ng sangkalupaan D’yos na makapangyarihan. Unang Pagbasa: Mga Gawa 18:9-18 Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral! Anuman ang mangyari’y huwag kang titigil sapagkat ako’y nasa iyo. Hindi ka […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pagkapit sa Diyos”

Mayo 10, 2018. Huwebes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 98: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Unang Pagbasa: Gawa 18:1-8 Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawa na si Priscila. Umalis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tagpuan ng Diyos at Tao”

Mayo 9, 2018. Miyerkules. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 148: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.  Unang Pagbasa: Mga Gawa 17:15,22-18:1* (…) Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, “Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo’y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lunsod […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panginoon ang Gabay sa Buhay”

Mayo 8, 2018. Martes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 138: Ligtas ako sa’yong piling, lakas ko’y sayo nanggaling. Unang Pagbasa: Gawa 16:22-34 Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin nang paulit-ulit, sila’y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Presensiya ng Diyos”

Mayo 7, 2018. Lunes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 149: “Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.” Unang Pagbasa: Mga Gawa 16:11-15 Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia, at kinabukasa’y sa Neapolis. Mula naman roo’y nagpunta kami sa Filipos, na isang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia, […]