Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAYS’ GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Mula sa Langit”

Abril 12, 2018. Huwebes. Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 3:31-36 Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang naniniwala sa kanyang […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S REFLECTIONS on DCF: “Dakilang Pag-ibig at Buhay na Walang Hanggan”

  Abril 11, 2018. Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 34: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’yay maharlika. Ebanghelyo: Juan 3:16-21 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. […]

Angels Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Mariology Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ipinahayag ang Pagsilang ni Jesus”

Abril 9, 2018. Lunes. Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation of the Lord) Salmo 40: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ebanghelyo: Lucas 1:26-38 Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Nagpakita si Jesus sa mga Alagad”

  Abril 8, 2018. Ikalawang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 118: Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’yay walang maliw.  Ebanghelyo: Juan 20:19-31 Kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

EASTER FRIDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangingisda Kasama ni Jesus”

Abril 6, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay Salmo 118: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan. Ebanghelyo: Juan 21:1-14 Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari: magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

EASTER THURSDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapakita ni Jesus sa mga Alagad”

Abril 5, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay Salmo 8: “Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.” Ebanghelyo: Lucas 24: 35-48 At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila na nagsasabi, “Sumainyo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

EASTER WEDNESDAY REFLECTIONS: “Ang Paglalakbay Kasama ni Jesus Papuntang Emmaus”

  Abril 4, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Lucas 24:13-35* Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emaus, isang nayong may labing-isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila’y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila, ngunit siya’y hindi nila nakilala na para […]