Apologetics / Reflections Exodus 20:4-5 Idolatry Occultism Statues

ITINUTURO BA NG EXODO 20:4-5 NA BAWAL LUMIKHA NG MGA REBULTO NI JESUS AT NG MGA SANTO?

TALATA: [4]“Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. [5]Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila; sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Exodus 20:4-5 God Idolatry Protestantism Religion Statues Statues and Images

Sinasamba nga ba nating mga katoliko ang mga rebulto?

By: Admin Bird Flu Ang sagot ay Isang malaking HINDI! Bakit? Kasi ang mga ito’y gawa lamang sa mga kahoy o iba pang materyalesat hindi natin ito sinasamba sapagkat ito lamang ay isang paalala na para maalala mo ang diyos sa tuwing nakakakita ka nito At alam nyo ba na pinagawa rin tayo ng diyos […]

Apologetics / Reflections Horoscope Idolatry Superstition

IS FRIDAY THE 13TH AN UNLUCKY DAY? 

By Bro Duane The belief Friday the 13th is unlucky is superstition which the Church does not support: “2110 The first commandment forbids honoring gods other than the one Lord who has revealed himself to his people. It proscribes superstition and irreligion. Superstition in some sense represents a perverse excess of religion; irreligion is the […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Exodus 20:4-5 Faith God Idolatry Religion

Sumasamba Ba Ang Mga Catholico Sa Mga Rebulto? By Apolohistang Katekista

Isang common objection na at common source of dispute ng mga Protestante at mga fundamentalist anti-catholic heretics at iba pang sekta at relihiyon laban sa catholic church ay ang tungkol sa pagkakaroon ng mga rebulto at larawan sa simbahan. Pag nakadaupang palad natin itong mga ito sigurado ibubulalas agad nila sa atin: “Catholic ka? Naku! […]

Apologetics / Reflections Christian God Hinduism Idolatry

Is Hinduism an organization founded by the True God? By Bro. Duane

What do we need to know regarding Hinduism? The religion of Hinduism began in India. It cannot be traced to any individual who started it.  This religion was founded before Christ came to earth. It is a collection of various beliefs from Aryans who migrated to that country and combined with beliefs of natives of […]

Horoscope Idolatry Occultism

SHOULD WE BELIEVE IN CHAIN MESSAGES, HOROSCOPE?

“FORWARD THIS TO 14 PERSON IF YOU DON’T WANT TO DIE ETC.” That is the most common chain messages or letters that we can read every day in social media especially on Facebook. Should we believe on this? The answer is NO. The Bible really condemns this. FOR THOSE PEOPLE WHO RECEIVES THE CHAIN TEXT […]