Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tagpuan ng Diyos at Tao”

Mayo 9, 2018. Miyerkules. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 148: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.  Unang Pagbasa: Mga Gawa 17:15,22-18:1* (…) Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, “Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo’y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lunsod […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panginoon ang Gabay sa Buhay”

Mayo 8, 2018. Martes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 138: Ligtas ako sa’yong piling, lakas ko’y sayo nanggaling. Unang Pagbasa: Gawa 16:22-34 Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin nang paulit-ulit, sila’y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pananatili sa Diyos”

Mayo 2, 2018. Miyerkules. Ika-5 Linggo ng Pagkabuhay Salmo 122: “Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.” Ebanghelyo: Juan 15:1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Puno at Tayo ang mga Sanga”

Abril 29, 2018. Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 15: 1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Manalig Kayo sa Akin”

Abril 27, 2018. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 2: Anak ng D’yos kailanman sa simula pa sumilang. Ebanghelyo: Juan 14:1-6 “Huwag na kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics God Jesus Christ Religion

Bakit pa ako magsisimba?

By: Admin Coco, Apologist Bakit pa ako magsisimba e pagka labas ko ng simbahan at pagkauwi ko magkakasala din naman ako. Pwede namang mag dasal nalang ako sa bahay! Besides mas masasama pa nga yung mga taong simbahan minsan e may pari pa nga nang rape tapos mga mapanghusga sila. Ang inyong nabasa sa itaas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangangaral ni Jesus Bago Umakyat sa Langit”

Abril 25, 2018. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Marcos 16:15-20 At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang […]