Apologetics / Reflections Catholic Faith Faith Pag-uusig

Ang pag-uusig sa darating na tunay na Iglesia ni Cristo, Ang Catholic Church

Bilang mga Cristiano, tayo ay inuutusan ng ating Panginoong Jesu-Cristo na “tanggihan niya ang kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus” (Mateo 16:24). Hindi isang madaling bagay ang maging Cristiano. Maging noong una pa man, ang mga naunang Cristiano ay nakaranas na ng pag-uusig. Bakit nakakaranas ng pag-uusig ang simbahan? Ito’y sapagkat napopoot dito ang […]