Agnostic Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

AN AGNOSTIC ONCE SAID PART1

 

 

I’m not saying na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero hindi ko rin sinasabi na naniniwala ako sa existence Niya.

Naguluhan ka ba? O marahil hindi ito ang unang beses na nakabasa ka ng ganitong dialogue. Maaaring may mga kakilala ka, kaibigan, kamag-anak o hinahangaan na ganito ang katwiran pagdating sa Diyos. Sila rin yung madalas na umatake sa Simbahan. Sila yung madalas magsabi na kung walang religion, wala sanang gulo sa mundo. Sila rin yung mahilig maghanap ng scientific evidence kagaya ng DNA atbp.

Ano ang una mong gagawin kapag nakaharap mo ang isang ‘agnostic’ na sumasalungat sa pananampalataya natin bilang Katoliko? Paano mo ipagtatanggol ang paniniwala mo upang hindi ka maimpluwensyahan ng maling pananaw ng isang agnostic?

Una sa lahat, hindi mo kailangan makipagtalo. Dapat mong maunawaan kung saan nagmumula ang pangangatwiran ng isang agnostic. Pangalawa, dapat alam mo ang sarili mong pananampalataya, kung bakit ka naniniwala sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kung bakit kailangan mamatay ni Kristo sa krus, kung bakit umakyat Siya sa langit at hinayaan tayong mga tao na magpatuloy sa ginagalawan nating mundo. Pangatlo, tandaan na hindi tayo namimilit ng kapwa natin na maniwala sa pagiging Katolikong Kristiyano. Sapat nang maipagtanggol ang ating pananampalataya. Nasa kamay na nila kung ipagpapatuloy ang pagiging agnostic o tatahak sa landas ng Panginoon.

NARITO ANG MGA KATWIRAN NG MGA AGNOSTICS AT KUNG PAANO NATIN SILA MAAARING SAGUTIN:

 Hindi kailangan dumepende ng tao sa Diyos para malaman kung ano ang tama o mali.

 As CATHOLICS we have THE TEN COMMANDMENTS. GOD is our moral compass. We are created in his own likeness. Therefore, His likeness inside us determines what is morally right and morally wrong, because God sets the standard of all goodness. Hindi tayo maaring dumepende lang sa sarili natin.

Halimbawa na lang, sabihin natin na si Person1 at Person2 ay parehong hindi dumedepende sa Diyos kung ano ang tama o mali. Itong si Person1 naniniwala siyang basta masaya, tama yun. Tandaan na hindi lahat ng masaya tama. May mga taong sumasaya sa panlalamang sa kapwa, pakikiapid, pang-aalipin atbp. Samantalang itong si Person2 naniniwala na basta’t nagbibigay sa kapwa mabuti ka ng tao. Pero hindi lahat ng nagbibigay kayang magbigay ng may respeto. Kagaya ng mga taong nagbibigay lang ng pagkain sa kapwa kapag malapit ng mapanis ito. We need a greater source of our moral standards. Hindi tayo pwedeng dumepende sa kapwa dahil hindi tayo perpekto. There must be a perfect source of our moral standard, that source is we know as God.

Sa dami ng nagsasabi na sila ang huling sugo at propeta, ano ang posibilidad na nagsisinungaling din noon si Kristo?

 ANO ANG KATANGIAN NG HUWAD NA PROPETA? [1] Palapuri at mahilig mambola ng tao (Gal. 1:10; 1 Thess. 2:1-4) [2] Ginagamit ang kapangyarihan sa pansariling kalamangan (Jer. 6:13) [3] Mga nagbabalat-kayo na kagalang-galang at nakakahalina sa mga mata at tainga (Gal. 6:12; 2 Cor. 11:13-15; Rom. 16:17,18; Mat. 16:6,11,12; 7:15)

Ngayong tignan natin si Hesus kumpara sa mga pekeng propeta. Kung nagsisinungaling si Kristo na isinugo siya ng Diyos Ama, ba’t pa Siya nagpapako sa krus? Maraming beses Siyang maaaring tumakas ngunit hinayaan niyang dalhin Siya sa iba’t ibang hukuman hanggang hatulan ng kamatayan. Isa pa, kailanman hindi Siya nagbitaw ng mga matatamis na salita para mambola. Pawang katotohanan lang ang bukambibig Niya tungkol sa kaligtasan. Hindi rin niya hinuhuthutan ng pera o materyal na bagay ang mga sumusunod sa kanya. Kilala rin si Hesus sa pamumuhay niyang payak. Walang naitala na magarbo itong gumayak. KAYA MALABONG IKUMPARA SI HESUS SA MGA HUWAD NA PROPETA. Tanging ang Diyos na nagkatawang-tao lamang ang may ganyang katangian.

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” (John 3:16)

Maaaring gawa-gawa lang ang bibliya o pinagsabwatan lang na buuin upang makalikha ng relihiyon na magpapasunod sa mga tao.

 Ang mga propesiya na nakasulat sa old testament ay natupad na sa new testament at hindi lang yun basta nagkataon. Kahit mga eksperto sa statistics ay makakapagsabi na mas madalas pa ang pagtama ng kidlat sa tao kaysa ang pagtutugma ng dalawang aklat na malaki ang agwat ng panahon. Narito ang mga propesiya na nakasulat sa lumang tipan na naganap sa bagong tipan:

[1] Sinabi ni Yahweh, “Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, bagama’t pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa.” —Micah 5:2 (Saan ka pa! Nabanggit na yung pinagmulang lahi kasama pa yung lugar ng kapanganakan)

[2] “Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan:
Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel.”—Isaias 7:14 (O ‘di ba? Ewan ko na lang kung hindi pa napaka specific niyan)

Lahat iyan naganap sa new testament na ilang daang taon ang pagitan mula nang maisulat ang mga propesiya sa old testament. Diyos lamang ang may kakayahan na subaybayan ng ilan daang taon at isakatuparan ang mga naitala sa lumang tipan.

Kailanman hindi nagtugma ang SIYENSYA at RELIHIYON kaya imposibleng mapatunayan kung mayroon nga ba o walang Diyos.

 FUN FACT! Karamihan ng mga tinaguriang ama ng siyensya ay mga kristiyano. Si Louis Pasteur na mismo ang nagsabi, “A little science takes you away from God but a lot of science takes you back to Him…The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator.” TANDAAN na kaya lang ng siyensyang masagot kung PAANO nangyari ang isang bagay kagaya ng pagkatunaw ng yelo sa ilalim ng araw. Ngunit ang relihiyon lamang ang makakasagot sa katanungang, Bakit tayo nabuhay sa mundo? Saan tayo patungo pagkatapos ng buhay na ito? Uulitin ko, kayang sagutin ng science kung paano nagkaroon ng alikabok ngunit hindi nito kailanman masasagot kung saan nagmula ang lahat ng bagay sa mundo at kalawakan. There must be a first mover that can’t be unmoved, and that unmoved mover is GOD. (Concept of the first mover by St. Thomas Aquinas)

Ginagamit lang na katwiran ng tao ang Diyos upang makaligtas sa masaklap na realidad ng mundo. Ginagawa raw tamad ng Diyos ang mga tao. Kagaya raw ng mga relihiyoso na imbis na maglingkod sa lipunan at nagkukulong sa mga kumbento, seminaryo at mga simbahan. Masyado raw tayong umaasa na balang-araw may kahariang naghihintay sa atin at nakakaligtaan tuloy natin ang ating social responsibility.

 ANO BA ANG SOCIAL RESPOSIBILITIES NATIN BILANG TAO? [1] Pangangalaga sa kalikasan [2] Proteksyon sa mga manggagawa [3] Donasyon sa mga nangangailangan [4] Pagpapayabong ng kabuhayan [5] Pagtupad sa karapatang pantao atbp. Bilang Katoliko mayroon tayong tinatawag na CORPORAL at SPIRITUAL WORKS OF MERCY. Ilan lang dito ang mga sumusunod: [To feed the hungry] [To give water to the thirsty] [To clothe the naked] [To shelter the homeless] [To instruct the ignorant] [To counsel the doubtful] [To admonish the sinners] [To forgive offenses] SA TOTOO LANG, mas lubos pa nga ang nagagawa ng Simbahang Katolika bilang isa sa pinakamalaking non-government charitable institution sa buong mundo. Ngunit tahimik lamang itong kumikilos ng mabuti.

Maituturing na nakaupo sa dulo ng bangka ang mga agnostic. Kaunting kabig lang mahuhulog na sila sa pagiging atheist, mga taong naniniwala na wala talagang Diyos. Tinataya na nasa 1.8 percent ng populasyon sa mundo ang mga atheist o 140,400,000 tao ng kasalukuyang panahon. Hindi pa kasama ang mga agnostic sa mga yan. Kaya bilang Katoliko marapat lang na alam natin ipagtanggol ang pananampalataya. Kailangan natin gamitin ang kaalaman natin upang huwag hayaan maligaw ang kapwa. Ito ang gusto ng mga demonyo, ang magkawatak-watak ang paniniwala ng mga tao sa mundo. Inaasahan ko na naghatid ang artikulong ito ng kalinawan sa inyong isipan. At maging instrumento ng katekismo.

Tatapusin ko ang artikulo na ito sa pahayag ni Dostoyevski na, “If God does not exist, then everything is permissible.” Tandaan mo palagi si Person1 at Person2. Sila ang halimbawa na kailangan natin ng Diyos.

– ADMIN YMA

Facebook Link: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth/posts/3243157225908556

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.