Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG EBANGHELYO NGAYON: “Awa sa Kapwa”

Marso 9, 2020. Lunes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

UNANG PAGBASA
Daniel 9, 4b-10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Panginoon, dakila at Makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon: ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba’t ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13
Tugon: Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 36-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa inyong lahat! Isa pang magandang resolusyon ngayong Kuwaresma ay ang pagiging mahabagin. Ang Diyos ay bukal ng awa. Kung bibilangin Niya lahat ng ating pagkakasala at pagkakamali, may matitira ba sa atin? May makakapasok ba sa langit? Subalit ang Kanyang pagmamahal ay nagbigay sa atin ng buhay sa krus. Inako Niya ang ating kasalanan. Walang hanggan ang Kanyang habag. Subalit tayo sa ating kapwa, nahahabag ba tayo? Nauuna ba ang pangunawa o paghuhusga? Makakaya ba nating tingnan ang kapwa ng hindi naghuhusga subalit iintindihin siya? Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Lahat tayo ay kailangan ng awa kaya tayo rin na nakatanggap ay nararapat na magbigay sa iba nito.

Francesca Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.