Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG EBANGHELYO NGAYON: “Liwanag ng Panginoon”

Marso 8, 2020. Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

UNANG PAGBASA
Genesis 12, 1-4a
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram: “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami.
Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain,
ngunit kapag sinumpa ka, sila’y aking susumpain;
ang lahat ng mga bansa pihong ako’y hihimukin,
na, tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din.”
Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 8b-10
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal kong kapatid:

Makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Ito’y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus, hindi dahil sa ating mga gawa kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang-loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Hesus na ating Tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Mabuting Balita.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 17, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon: Isinama ni Hesus si Pedro, at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila’y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus: nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Hesus. Kaya’t sinabi ni Pedro kay Hesus, “Panginoon, mabuti pa’y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.” Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya!” Ang mga alagad ay natakot nang gayun na lamang nang marinig nila ang tinig, at sila’y napasubasob. Nguni’t nilapitan sila ni Hesus at hinipo. “Tumindig kayo,” sabi niya, “huwag kayong matakot.” At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Hesus.

At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Hesus sa kanila, “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hangga’t hindi muli nabubuhay ang Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Bakit nagpakita si Jesus at nagbagong-anyo? Kailangang makita ng mga alagad ang tunay na anyo ni Jesus upang sila ay magkalakas ng loob. Ang liwanag ng Panginoon ay sadyang nakakamangha na kahit ang gabi ay tila maliwanag at mukhang araw. Gaya ng mga pagsubok sa ating buhay, gaano man ito kahirap, kung may presensiya ng Diyos sa ating buhay ay mas kaya nating daanan. Malapit nang magbatak ng hirap si Jesus. Ipapako Siya sa Krus at mamamatay dahil sa salang hindi naman Niya ginawa. Kaya naman kailangang makita ng mga alagad ang tunay na liwanag ng Diyos para matandaan nila na nagtatagumpay ang Diyos sa lahat kahit sa harap ng kamatayan o kasalanan.
Sa panahon ng paghihirap madali tayong mapanghinaan ng loob. Kailangan nating tandaan ang luwalhati at walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon. Minsan gaya ni Pedro ay gusto nating manatili sa buhay na puno ng ginhawa subalit hindi ito ang realidad ng buhay. Kasama na ang paghihirap at sakripisyo na kailangang harapin para sa ikabubuti ng iba. Kagaya ni Jesus na kailangang ialay ang sarili para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Darating ang panahon ng saya at ang panahon na kailangang harapin ang hirap at hamon ng buhay kasama ni Jesus. Amen. +

Francesca Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.