Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG EBANGHELYO NGAYON: “Mahalin ang Kaaway”

Marso 7, 2020. Sabado sa Unang Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 26, 16-19
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito; sundin ninyo ito nang buong puso’t kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos, lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8
Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 43-48
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyo iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa lahat!
Isa sa mga pinakamahirap na gawin ay ang magpatawad. Lalo pang mas mahirap ang magmahal ng kaaway. Subalit ito ang utos ng Panginoong Jesus at hamon sa ating lahat. Ano ba ang naggawa mong katangi-tangi kung mamahalin mo lang din ang mga taong mabubuti at minamahal ka? Hindi ito ang sukatan ng pagiging Kristiyano kung hindi ang pagmamahal ng kapwa. At sa kapwa na ito ay kasama ang mga kaaway. Unti-unti ang pagpapatawad. Kailangan muna tayong maging totoo sa ating nararamdaman kung galit ito, pagkamuhi at ano pa man. Kailangang pagdaanan natin ito at mula dito ay magpatawad at ipanalangin ang mga kaaway. Unti-unti sa ating sariling panahon. Ang mahalaga ay papunta tayo roon. Amen. +

Francesca Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.