Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG HULING HAPUNAN NI HESUS (Mabuting Balita at Pagninilay)

Marso 28, 2024. Huwebes Santo sa Paghahapunan ng Panginoon.

MABUTING BALITA
Juan 13, 1-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Bisperas na ng Paskuwa. Alam ni Hesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayo’y ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila.

Naghahapunan si Hesus at ang mga alagad. Naisilid na ng diyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Hesus. Alam ni Hesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan; alam din niyang siya’y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya’t nang sila’y naghahapunan, tumindig si Hesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana, at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya.

Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. “Panginoon,” sabi niya, “diyata’t kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa?” Sumagot si Hesus, “Hindi mo nauunawan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos.” Sinabi sa kanya ni Pedro. “Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa.” “Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin,” tugon ni Hesus. Kaya’t sinabi ni Pedro, “Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo!”

Ani Hesus, “Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat.” Sapagkat alam ni Hesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat.

Nang mahugasan na ni Hesus ang kanilang mga paa, siya’y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. “Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?” tanong niya sa kanila. “Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong mahugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito’y dapat ninyong tularan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Dumating na ang araw ng pagsasakripisyo ng Panginoon. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na ang tanda ay ang pag-aalay ng buhay. Sa lahat ng tao pa, Diyos pa mismo ang nag-alay ng buhay para sa ating mga makasalanan dahil nga hindi natin maililligtas ang ating sarili na puro makasalanan. Pagnilayan natin, tayo na ang nagkamali at nagkasala, Diyos pa rin ang nagligtas at ang lahat ng ito’y dahil sa pagmamahal.

Kahit na alam Niyang siya’y ipagkakanulo ni Hudas na isa sa pinakamalapit sa Kanya na pinagkatiwalaan, inaruga at tinuring na isang kapatid, sa pag-ibig pa rin nanggagaling ang Kanyang mga ikinikilos. Kahit na alam Niyang iiwanan Siya ng lahat ng mga alagad, liban sa isa, sa pinakamadilim na bahagi ng buhay Niya sa Krus, pag-ibig pa rin ang sagot ni Hesus. Kahit na tao na ang nagkasala at patuloy pa ring nagkakasala, pag-ibig pa rin ang tugon ni Hesus.

Paano kaya tayo magiging tulad ni Hesus? Mga kapatid, ngayong araw ng Huwebes Santo ay itinatag ni Hesus ang dalawang sakramento: ang Banal na Eukaristiya at Banal na Orden o ang pagpapari. Magiging banal tayo habang tayo’y dumadalo at nakikiisa sa Banal na Misa. Ipagdasal din natin ang mga paring nagbibigay sa atin ng mga sakramento na mga daluyan ng grasya ng Diyos. Habang tayo’y tumatanggap ng Banal na Dugo at Katawan ni Hesus, magiging tulad din tayo ni Hesus na mabuti, pag-ibig at pagpapatawad ang sagot sa lahat.

Makararating lamang tayo sa Langit kung tayo’y magiging tulad ni Hesus. Ipanalangin nating makaganap tayo sa ating tungkulin bilang Kristiyano, unang una sa pagsisimba tuwing Linggo at pagkukumpisal isang beses man lamang sa isang taon. Ngayong Banal na Triduo, hilingin nating pinabaguhin tayo ng Diyos at maging bagong taong muli tayo sa Kanyang Muling Pagkabuhay.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?