666 Apologetics Catholic Faith Cult DCF Apologetics Idols Iglesia ni Cristo

Ang Iglesyang May Mapanlinlang na Espiritu


Pag-aralan po nating mabuti at sana maliwanagan tayo.

Dapat po nating malaman na ang espiritu ng Anti Cristo ay hindi kaiba sa mapanlinlang na espiritu.

1. Hindi Kilalanin na si Cristo ay Nagkatawang Tao

Ang Mapanlinlang na Espiritu ay hindi kaiba sa espiritu na pumapatnubay sa mga anti-cristo.

“For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an Antichrist.”(2 John 1:7)

Si Apostol Pablo ay maliwanag na nagsabi, “Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.” – Acts 20:28

Kung iintindihin lang natin ng maayos, Sino ang Ang Diyos na may dugo? Siya si Cristo na nagkatawang tao na pilit na itinatanggi ng mga sumasalungat na si Cristo at ang Ama ay iisa (Juan 10:30).

“But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves.” – 2 Peter 2:1

Hindi sila kaiba sa espiritu na mapanlinlang na luminlang kay Arius na nagdeny ng pagka-Diyos ni Cristo. www.theopedia.com/Arianism

Sinabi ng Apostol Pedro na ang mga bulaang propeta na may mapanlinlang na espiritu ay dadanas ng kahirapan, “Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila’y ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salu-salo, ngunit kahiya-hiya at kasiraang-puri ang kanilang ginagawa; ikinatutuwa nilang kayo’y kanilang nalilinlang.” – 2 Peter 2:13

Tignan po natin kung ano ang dinanas ni Arius at ni Felix Manalo na parehong nagdeny ng pagka-Diyos ni Cristo.

Arius Death – Soon after a faintness came over him, and together with the evacuations his bowels protruded, followed by a copious hemorrhage, and the descent of the smaller intestines. (http://en.wikipedia.org/wiki/Arius)

Felix Manalo’s Death – Felix Manalo felt his health declining rapidly. On April 2, Manalo was confined to treat his intestines which had burst and hemorrhaged. (http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Manalo)

2. Magbabawal ng Pagkain na Nilinis na ng Diyos

Ayon sa 1 Timoteo 4:1,3 Ang mapanlinlang na espiritu ay ipagbabawal nila ang ilang uri ng pagkain. Madalas na ibinibentang ang talatang ito sa katoliko dahil dinidiscourage ang mga katoliko na isakripisyo muna ang pagkain ng karne pagsapit ng semana santa. Pero hindi karne ang tinutukoy sa 1 Timoteo 4:3 dahil ang nakasulat sa griyego ay “bromaton” at Ayon sa STRONG’S GREEK BIBLE DICTIONARY No. 1033, ang BROMATON ay MULA sa salitang BROMA na ang KAHULUGAN ay: BAGAY na KINAKAIN, PAGKAIN.

Walang pagkain na ipinagbabawal sa katoliko, subalit meron pong relihiyon na ipinagbabawal ang pagkain ng dinuguan.

Ipinagbabawal nila ito sa kanilang mga miyembro sa pag-aakalang hindi maliligtas ang taong kakain ng dinuguan kaya noon pa man nagbigay na ng babala si Apostol Pablo tungkol dito, “Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang.”(Hebrews 13:9)

3. Magpapakunwaring Anghel ng Kaliwanagan

“Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya, hindi kataka-taka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa.” – 2 Corinthians 11:14-15

INC believe that Felix Manalo is the angel from the “East” (en.wikipedia.org/wiki/Felix_Manalo)

Si Cristo mismo ang nagsabi kung ano ang kalagayan ng mga anghel, “Sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit.”(Matthew 22:30)

Si Felix Manalo ay nagkaroon ng asawa at ng mga anak.

4. Gagawing Alipin Ang Mga Tao

Ang Diyos AMA po ay hindi po tayo ginawang mga alipin, sa halip binigyan po tayo ng free will para pumili sa gusto nating gawin (Deuteronomio 30:19).

Si Cristo ay hindi rin po tayo itinuturing na mga alipin, “Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.”(Juan 15:15)

Pero meron pong Iglesya na inaalipin ang mga tao at isa na po riyan ay hindi nila binibigyan ng Free Will ang tao pagdating sa kung sino ang gusto nilang ihalal sa panahon ng Eleksyon.

Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, “Malaking halaga ang ipinantubos sa inyo ng Diyos; huwag kayong paaalipin sa mga tao.” – 1 Corinto 7:23

Kung ang Panginoong Jesus at ang Diyos AMA ay hindi ginawang mga alipin ang mga tao, ano ang karapatan nitong isang Iglesya para alipinin ang mga tao?

Kung ang Panginoong Jesus ay hindi itinuturing na alipin ang kanyang mga alagad at itong isang iglesya ay inaalipin ang mga taong sumusunod sa kanila, napakaliwanag na ibang espiritu ang pumapatnubay sa iglesyang ito.

5. Magpapalaganap ng Kasinungalingan

Sinasabi pa sa 1 Timoteo 4:2 na ang mapanlinlang na espiritu ay ang mga taong magpapalaganap ng kasinungalingan.

“Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi.” – 1 Timoteo 4:2

Meron pong Iglesya na may manhid na budhi at napakasinungaling na gumagawa ng kasinungalingan para sirain ang Iglesya Katolika, katulad na lamang ng kanilang ginawang pagpapalaganap ng pekeng reperensya.

Isa sa mga kasinungalingan na pinapalaganap nila ay ang Catesismo ni Padre Amezquita.

Sabi sa reperensya na ginagamit nila.

“Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa isang krus o mahal na larawan. Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: “Sinasamba kita,” Catesismo; Tinagalog ni Padre Luis de Amezquita p. 79 at 82.”

Ang pamagat po ng Catesismo na isinalin ni Fr. Amezquita ay “catecismo: na pinagpalamnan ng mga pangadyi at maikling kasaysayan na dapat pag-aralan nang taong cristiano.”

Inilimbag po ito noong 1933 Ng Libreria Y Papeleria De P. Sayo Vda. De Soriano, Sa Rosario No. 225, Binondo Y Azcarraga, No. 552, Tondo, Manila, I.F.

Dalawa ang peke sa reperensiya na ginamit ng Iglesyang may mapanlilang na espiritu.

Una, ang sabi sa reperensya ng iglesya ay nasa pahina 79 at 82 raw ng catesismo ni fr. Amezquita ang reperensiya niya.

Malaking kasinungalingan po ang ginawa ng Iglesyang may mapanlinlang na espiritu.

Narito po ang link sa pages 79 at 82 ng catesismong isinalin na fr. Amezquita at hindi ninyo iyan mababasa riyan.

Ito ang mababasa natin sa orihinal na page 79 

At ito naman ang sa page 82

Paki basa at suri pong maigi at makikita po ninyo na wala riyan ang sinasabi ng naninira ng iglesyang may mapanlinlang na espiritu.
Ngayon, ang ginawa ng iglesyang may mapanlinlang na espiritu ay sumipi siya ng kapiraso sa isinalin ni fr. amezquita at dinugtungan iyon ng kasinungalingan.

Ang sinipi ng iglesyang may mapanlinlang na espiritu. Ay makikita sa page 96 ng catesismong salin ni fr. Amezquita.

Ngayon, ikumpara po natin ang sinabi ng iglesyang may mapanlinlang na espiritu sa aktwal na sinabi sa salin ni padre amezquita.

Ganito po ang sabi ng iglesyang may mapanlinlang na espiritu

“Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa isang krus o mahal na larawan.

“Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: “Sinasamba kita,”

Ganito naman ang mababasa sa catesismo na isinalin ni amezquita.

“Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang Cruz o isang mahal na larawan. Mangyaring mag Ang tanda ka muna at saka magdasal ng tatlong Ama namin sa Santisima Trinidad. Sa Dios Ama, ay hihingi ka ng pananampalataya …”

Paki suri ninyo ang aktwal na sinabi ni padre amezquita.

May sinabi ba riyan na “Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: “Sinasamba kita”?

idinagdag lang nung iglesyang may mapanlinlang na espiritu ang mga salitang “sinasamba kita” para mapalabas niya na dinidiyos ng mga katoliko ang mga rebulto.

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.