Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING ARAW-ARAW: “Katapatan ng Diyos”

Disyembre 17, 2019. Martes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Genesis 49, 2. 8-10
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi:
“Kayo mga anak, magsilapit sa akin,
akong inyong ama ay sumandaling dinggin.
Ikaw, Juda, ay papupurihan
niyong mga anak ng Ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahat mong kapatid sa iyo’y gagalang.

Mabangis na leon, ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.
Hawak niya’y setrong tuon sa paanan,
sagisag ng lakas at kapangyarihan;
ito’y tataglayin hanggang sa dumatal
ang tunay na Haring dito’y magtatangan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17
Tugon: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

MABUTING BALITA
Mateo 1, 1-17
Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.
(c) Awit at Papuri Communications –www.awitatpapuri.com
Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Joconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Samaktwid, labing-apat ang salin-lahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia, at labing-apat din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Tayo po ay nasa ikalawang araw na ng simbang gabi sa madaling araw. Bakit kaya pagkahaba-haba ng listahan ng mga ninuno ni Jesus, at kailangan pa itong isa-isahin?

Kung titingnan natin ang unang pagbasa kung saan, naghahabilin si Jacob na kalaunan ay kinilala bilang Israel, naroroon ang mga pangako ng Diyos sa kanilang magiging bansa. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako para sa tao. Kahit pa ang tao ay hindi naging matapat sa kanya.

Kaya naman, tinuturuan tayo nitong maging matiyaga at mapagpasensiya sa paghihintay ng magagandang bagay mula sa Panginoon. Tayo ba ay may tiyaga at tiwalang maghintay sa Panginoon?

Ang mundo natin ngayon ay puno ng mga bagay na madaling makuha. Gadget, damit, pagkain, sapatos at kahit ano pa. Isang “click” lang yan sa internet ay ihahatid na agad sa bahay. Hindi na kailangang umalis pa at magpagod. Ngunit hindi ganito sa ating buhay pananampalataya. Mas matagal naghihintay ay mas lumalago tayo sa mga katangiang naghuhubog sa ating mga puso upang mas lumalim at mas lumawak ang pagmamahal.

Ikalawang punto, kung mapapansin natin ang mga ninuno ni Jesus ay puno ng mga taong makasalanan. May mga kahinaan at kapintasan. Si David bagamat sinabing “isang lalaking may pusong gaya ng sa Diyos” ay nakagawa ng pagkakamali at nagkasala siya ng pakiki-apid. Si Jacob naman na si Israel ay nilinlang ang kanyang ama upang mapunta sa kanya ang karapatan ng unang anak. Ngunit kahit isa sa mga kasalanan nila ay walang nakahadlang upang gamitin pa rin sila ng Diyos upang matupad ang kanyang pangakong kaligtasan para sa mga tao.
Tayo rin, sa kabila ng ating mga kahinaan at kapintasan, ay kayang kayang gamitin ng Panginoon upang matupad ang magagandang plano niya para sa atin at para sa mundo.

Ikatlo, mapapansin din natin na may mga dayuhan sa listahan ng kanyang mga ninuno at babae din tulad ni Ruth. Ibig sabihin nito’y ang kaligtasan ay para sa lahat. Lahat ay kasama. Walang pinipiling estado, lahi at pinanggalingan.

Sadyang napakalaki at napakalawak ng pag-ibig at awa ng Panginoon. Hindi niya binibilang ang ating mga pagkakasala kung tayo lamang ay magtitiwala sa kanya, tatalikod sa kasalanan at magbabagong buhay. Magpursigi nawa tayo sa kabanalan. Kahit pa magkamali, bumangon ulit tayo upang magsimula ulit at gumawa ng mabuti. Kahit saang pamilya man tayo galing o ano man ang ating nakaraan, huwag sana nating kalimutan na higit sa lahat, tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi natin nalalaman kung gaano kalaki ang plano ng Diyos na mabuti para sa atin at sa ibang taong pagpapalain ng Panginoon. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.