Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Apostol na Pumalit kay Judas”

 

 

Mayo 14, 2019. Martes. Kapistahan ni Apostol San Matias

Mga Gawa 1, 15-157. 20-26

Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Juan 15, 9-17

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 15-17. 20-26

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may sandaa’t dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa Kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Hesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod.

“Ngayon, nasusulat sa Aklat ng mga Awit, ‘Ang tirahan niya’y tuluyang layuan, at huwag nang tirhan ninuman. ‘Nasusulat din, ‘Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin.’

“Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Hesus. Kailangang ito’y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Hesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit.”

Pumili sila ng dalawang lalaki: Si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Justo. At sila’y nanalangin: “Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya’y tumungo sa lugar na marapat sa kanya.” Nagpalabunutan sila, at si Matias ang nakuha; siya ang nadagdag sa labing-isang apostol.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.
Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.
Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya’y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.
Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Mula sa alabok ang mga mahirap,
sa pagkalugami ay itinataas.
Sa mga prinsipe ay isinama,
nagiging prinsipe ang mga lingkod n’ya.
Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

ALELUYA
Juan 15, 16
Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 9-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon. +

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayun din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

“Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.

Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Apostol San Matias! Nasaksihan nga po natin sa unang pagbasa kung paanong pinili ng mga natitirang alagad sa pamumumo ni Pedro, ang papalit kay Judas Iscariote – ang nagkanulo kay Jesus.

Hindi naman kagustuhan ng Panginoon na may mawala sinuman sa kanila. Subalit ang pagtatakwil ay hayagang pinili ni Judas Iscariote. Ito ay isang desisyon na kanyang ginawa noong siya’y nabubuhay pa lamang. Dahil tao siyang tulad natin na may kalayaan upang mag-isip at pumili. At ang pinili niya ay pera kaysa sa Panginoon.

Ano ang ating matututunan dito? Ang mga natitirang alagad naman, ay baliktad, bagamat sila ay mga nagkamali, pinili pa rin nilang bumalik kay Jesus. Tayo rin ay may kakayanang mamili kung mananatili sa Diyos o tulad ni Judas, siya ay itatakwil. Kapag tinakwil nating ang simbahang tinatag ng Diyos, tandaan nating itinatakwil din natin Siya.

Ang mga alagad ay nanatili sa pagmamahal ng Diyos dahil naniwala silang mapapatawad sila ng Panginoon sa kanilang pagkakamaling talikdan siya noong pagpako sa Krus.

Naniwala sila sa kakayahan ng Diyos na magpatawad. Hindi katulad ni Judas na nagpakamatay sa kanyang sukdulang pagkamuhi sa sariling naggawa at ‘di na niya hinayaan pang nakatanggap pa siya ng awa ng Diyos.

Tayo habang nabubuhay pa ay dapat manatili sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong sama ang tingin natin sa ating sarili o sa kapwa, tandaan nating lahat tayo ay iniimbitahang magbalik-loob sa Panginoon anumang oras nating gustuhin. Naghihintay Siya sa simbahan. Naghihintay Siya sa kumpisalan.

Abot kamay natin ang Diyos at ang kanyang pagmamahal ay gustong gusto niyang madama natin kung handa tayong hagkan siya at iwaksi ang kasalanan.

Si Matias ay matagal na hindi kabilang sa labindalawa. Hanggang sa mga panahon na iyon ay mas nakasama ni Jesus at mga alagad si Judas Iscariote nang mas malapitan. Subalit nabasa natin na si Matias din ay laging sumusunod kay Jesus mula pa noong magbinyagan sa ilog Jordan.

Ibig sabihi’y tahimik lamang siya ngunit masugid na sumusunod at hindi rin tuluyang bumitaw sa paniniwala kay Jesus. Kahit pa buhay sila o nawala sa eksena noong mga panahong namatay si Jesus. Nanatili siya sa Diyos na sumusunod sa Muling Pagkabuhay dahil sa paniniwala sa walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Isa si Matias sa mga naniwala at nanatili hanggang sa mga panahon na iyon.

Tayo kaya, gusto ba nating manatili sa Diyos? Handa ba ang mga puso nating maniwala at magtiwala kahit na sa gitna ng krus at paghihirap? Lubos ba ang ating paniniwala sa Jesus na Muling Nabuhay?

Sa bandang huli’y walang hanggan at higit na mas lalo pang maligaya at nag-uumapaw na gantimapala ng Panginoon. Tulad ni Matias na bandang huli’y nakasama sa labindalawang hinirang.

Tayo rin ay may kanyang pwesto sa Kaharian ng Diyos kung tutularan natin sila. 
Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.