Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Bago mong Pagkatao”


Photo Credit: topsy.one

 

Enero 02, 2018. Miyerkules Bago ang Pagpapakita ng Panginoon.

Salmo 98: Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Unang Pagbasa: 1 Juan 2:22-28

Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba’t siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Cristo; hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama.

Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Cristo, ang buhay na walang hanggan.
Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo.

Gayunpaman, ang Espiritu’y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.

Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya, at nang hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na iyon.

Ebanghelyo: Juan 1:19-28

Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.”

“Sino ka kung gayon?” tanong nila. “Ikaw ba si Elias?”

“Hindi ako si Elias,” tugon niya.

“Ikaw ba ang Propeta?”

Sumagot siya, “Hindi rin.”

“Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli.

Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias,
“Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang,
‘Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.’”

Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”

Sumagot si Juan, “Ako’y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas.”

Ang mga ito’y nangyari sa Bethania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan.

Pagninilay:

Ngayon ay natapos na halos ang mga handaan at malapit nang bumabalik sa pasukan at sa ating ordinaryong pamumuhay. Ano ang ating babaunin mula sa mga pagninilay noong mga nakaraang Ebanghelyo? Noong panahon ng Adbiyento ay panay tungkol kay Juan Bautista ang ating pagninilay. Iyon ang mga panahong hinihintay nating lahat ang Mesiyas.

Ngayon na narito na ang ating Tapagligtas na si Jesus, ano ang ating maaring matutunan muli mula kay Juan? Hindi nawawala sa kanya ang isang espiritung naghahayag ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, upang tayo’y humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at magbago ayon sa kanyang katuruan. Sa pamamagitan niya at pag-ako niya ng ating kasalanan, pinatatawad tayo sa ating kasalanan anuman ito.

Hindi ba’t bagong taon na? Ano ang pagbabagong gusto mong makamit sa ating sarili? Hindi natin ito magagawa nang tayo lang kailangan natin ng tulong ng Diyos.

Ang pagbibinyag ay simbulo ng bagong buhay. Bagong liwanag. Sa paghihiwalay ng taon ay marapat din lamang nating iwanan ang dati nating pagkatao at mamuhay nang ayon kay Jesus. Mas walang takot na magbigay at magsilbi. Walang takot na magtitiwala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan.

Tulad ng pagpapakumbaba ni Juan sa mga harapan ng Diyos, ang pagpapakababa din natin sa Panginoon ang ating magiging lakas na walang hanggan. Sapagkat Diyos mismo ang magiging ating lakas. Ito ang ating magiging sandigan natin sa lahat ng ating haharapin. Manalig tayo sa kanya.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.