Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Bagong Taon at Bagong Buhay kay Cristo”

Photo Credit: stlouisreview.com

 

Disyembre 31, 2018. Lunes. Ika-5 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. 

Salmo 96: Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. 

Unang Pagbasa: 1 Juan 2:18-21

Mga anak, ito na ang huling panahon! Tulad ng inyong narinig, darating ang anti-Cristo. Ngayon nga’y marami nang lumilitaw na mga anti-Cristo, kaya’t alam nating malapit na ang wakas.

Kahit na sila’y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya’t maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin.

Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan.

Ebanghelyo: Juan 1:1-18

Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman.

At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito.

Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao.

Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan.

Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko’y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”

Dahil siya’y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan.

Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama.

Pagninilay:

Noong nakaraan lamang na araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay ito rin ang ating Ebanghelyo – ang Salitang Nagkatawang Tao.

Ngayon na huling araw na ng taon ay marahil nagninilay at nagbabalik-tanaw tayo sa mga nagdaang taon. May mga pangyayaring tila galing sa liwanag at mayroon din namang mga oras na tila napakadilim ng buhay. May panahon nang kasiyahan at may panahon ng kalungkutan. Ngunit ang pinakapunto ng ating Ebanghelyo ngayong araw, ay para sa lahat ng mga nananatili at naniniwala sa Diyos, anumang kalungkutan, kapaitan, kasadlakan sa buhay – lahat ng ito’y balewala sa presensiya ng DIyos sa atin. Siya ay ang liwanag ng mundong hindi napupukaw ng kahit ano pang hindi magandang karanasan sa mundo.

Sana sa darating na taon, ito ang baunin natin ang presensiya ng DIyos na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng bagay. Mapait man ang karanasan. May mga nawala man sa ating buhay nitong nagdaaang 2018, atin laging tatandaan ang DIyos na nananatili sa lahat ng panahon. May plano siya para sa atin na higit pa sa ating inaakala.

Anuman ang mangyari sa atin,hindi tayo nililisan ng DIyos at ng kanyang liwanag na nagbibigay daan sa sinumang nagtitiwala sa kanya. Kaya naman, baunin natin ito at ang kapayapaan at pag-asa sa Diyos na magbibigay lunas sa ating dinaranas at katuparan ng ating mga pangarap. Hindi ang swerte o malas, hindi ang karma o kung anu-ano pang paniniwalang hindi naman pangKristiyano. Kung hindi, ang Diyos mismo ang ating magiging sandigan. Para sa kanya at sa mga naniniwala sa kanya, lahat tayo ay pagpapalain. Ilapit nawa natin ang ating puso upang puspusin niya ito nang buong tiwala sa Panginoong may gawa ng langit at lupa at lubos na nagmamahal sa atin. Amen. +

Muli po, isang Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa ating lahat!

Panalangin: Mag-alay ng personal na panalangin ng pasasalamat sa Panginoon para sa iyong buhay at mga biyayang kaloob niya.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.