Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Balak Laban Kay Jesus”

Photo Credit: mediabakery.com

 

Abril 13, 2019. Sabado. Ika-5 Linggo ng Kwaresma.

Unang Pagbasa: Ezekiel 37: 21-28

May tig-iisang usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at ang tagdan ng ilawan ay iisang piraso na gawa sa purong ginto.

Ang ilawan ay iginawa niya ng pitong ilaw na may kasamang pang-ipit ng mitsa at patungan na pawang dalisay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay tatlumpu’t limang kilong purong ginto.

Gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat, 0.5 metro ang haba, gayundin ang lapad at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar.

Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto.

Gumawa siya ng dalawang argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuutan ng pampasan.

Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito’y binalot din ng ginto.

Ebanghelyo: Juan 11:45-46

Marami sa mga Judiong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus, at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya’t tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio. Kanilang sinabi, “Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito.

Kung siya’y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating Templo at ang ating bansa.”

Ngunit ang isa sa kanila, si Caifas na siyang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, ay nagsabing, “Wala kayong alam! Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, kaysa mapahamak ang buong bansa?”

Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang para sa bansa kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba’t ibang dako.

Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad.

Nalalapit na ang Pista ng Paskwa. Maraming taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis.

Hinanap nila si Jesus, at habang sila’y nag-uusap-usap sa Templo, sila’y nagtanungan, “Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?”

Pagninilay:

Ang kasalanan ay pumapatay subalit ang pag-ibig ay bumubuhay. Ngayong malapit na ang Semana Santa at bukas ay linggo na ng palaspas, ano ang ating dala-dala sa ating puso?

Ano ang nilalaman ng iyong puso?
Handa na ba tayong makibahagi kay Cristo sa kanyang sasapiting pagkamatay?

Kung si Cristo ay mamamatay, dapat ding tayo ay mamatay kasama Niya. Mamamatay tayo sa kasalanan. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon upang mas maging kalugud-lugod na anak Niya. Tulad ni Jesus na sinunod ang kalooban ng Ama hanggang kamatayan. Para na lamang sa lubos na pag-ibig niya sa atin.

Ang mga paghihirap natin sa kasalukuyang buhay ay pandalian lamang. Lahat ng ito’y matatapos dahil ang dulo ng lahat ng pagpapakasakit na ito ay ang muli nating pagkabuhay.

Naniniwala tayong may pag-asa tayong hindi mabibigo at mapapatid. Subukin man ito ng panahon.

Paano mo inihanda ang iyong sarili para kay Cristo? Handa na ba tayong mamatay kasama Niya? Alang-alang sa paniniwalang ang mga kasalanan natin ang pumako sa kanya sa Krus?

May mga ‘di pa ba tayo naihihingi ng tawad? Mga hindi napapatawad? May mga inaalala at kinatatakutan? Ilapit natin itong lahat sa Diyos nang tayo’y maging kaisa niya sa lahat ng bagay.

Nawa ay sundan natin ang Panginoon saan man siya naroon. Ang pagsisisi sa ating mga kasalanan ang ialay natin sa Kanya upang maibsan ang lungkot at hinagpis ng kanyang Banal na Pusong nasugatan at pinatay ng ating mga kasalanan ngunit muling nabuhay upang tayo rin na mga nagsisi ay magkaroon ng bagong buhay sa kanya.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.