Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Immaculada Concepcion”

Photo Credits: Catholic News Agency

 

Disyembre 8, 2018. Sabado. Araw ng Pangilin. (Araw ng Pagsisimba para sa Lahat) 

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. 

Salmo 98: Umawit sa D’yos ng awa, ang Gawain n’ya’y dakila.

Unang Pagbasa: Genesis 3:9-15, 20

Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?”

“Natakot po ako nang marinig kong kayo’y nasa halamanan; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” sagot ng lalaki.

Nagtanong muli ang Diyos, “Sinong maysabi sa iyong hubad ka? Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”

“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.

“Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?” tanong ng Panginoong Yahweh sa babae.

“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” sagot naman nito.

Inihayag ng Diyos ang Kaparusahan
At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas:

“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat,
na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas;
mula ngayon ikaw ay gagapang,
at ang pagkain mo’y alikabok lamang.

Kayo ng babae’y aking pag-aawayin,
binhi mo’t binhi niya’y lagi kong paglalabanin.
Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo,
at sa sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan.

Ikalawang Pagbasa: Efesos 1:3-6, 11-12

Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo’y maging banal at walang kapintasan sa harap niya.

Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Dahil kay Cristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tayong mga unang umasa sa kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian.

Ebanghelyo: Lucas 1:26-38

Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David.

Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, “Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!”

Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap.

Sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan.”

“Paano pong mangyayari ito gayong ako’y isang birhen?” tanong ni Maria.

Sumagot ang anghel, “Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y banal at tatawaging Anak ng Diyos.

Hindi ba’t alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elisabet ay baog? Gayunma’y naglihi siya at ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang-tao kahit na siya’y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” Pagkatapos, umalis na ang anghel.

Pagninilay:

Ngayon ay Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Banal na Birheng Maria. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito kapanganakan ng ating Mahal na Ina tulad ng akala ng iba, sapagkat ang kanyang kaarawan ay ipinagdiriwang natin tuwing ika-otso ng Setyembre. Ngayon ay ginugunita natin ang paglilihi sa kanya ng kanyang ina na si Sta. Ana. Bakit nga ba ito kailangang ipagdiwang?

Walang bahid ng kasalanan ang ating Mahal na Ina mula noong siya’y ipaglihi. Natunghayan natin sa unang pagbasa na nagkasala ang ating mga unang magulang na si Adan at Eva. Subalit bagamat nangyari iyon ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. May plano siya para sa ating lahat – ang plano ng kaligtasan. Ihinanda na ng Diyos si Maria mula pa noon guna upang maging bagong “Eva”. Ang paglikha sa kanya na walang bahid ng kasalanan ay paghahanda sa pagdating ng Tagapagligtas – ang Anak ng Diyos na si Jesus.

Samakatwid, si Maria, ang hudyat ng pagdating ni Cristo sa atin. Siya ang hudyat ng pagdating ng isang pangako sa ating ililigtas tayo ng Panginoong Diyos mula sa ating pagkakasadlak sa kasalanan. Ang ehemplo rin ni Maria ang ating magiging daan patungo kay Jesus. Siya’y busilak, malinis at dalisay. Ang kanyang buong buhay mula sa sandaling siya’y ipaglihi hanggang sa walang hanggan, ang kanyang buong pagkatao at buhay ay inialay sa Panginoon. Buong buo at walang reserba. Tayo kaya ano ang iniaalay natin sa Diyos? O puno pa rin tayo ng takot na sumunod sa kanya?

Si Maria ay narito upang ipaalalang higit na Malaki ang gantimpala at hindi ito masusukat, sa mga taong bagamat hindi maintindihan sa ngayon ang plano ng Diyos ay sumasagot ng matamis na “oo” sa Diyos. Gaya ng nabanggit sa ating Ebanghelyo. “Oo” sa kanyang plano para sa atin. “Oo” upang gawin natin ang kanyang kalooban. Kailangan nating magtiwala tulad ni Maria upang gampananan ang ating misyon sa buhay. Walang takot kung hindi isang pusong puspos ng pananampalataya.

Dahil siya ang pinakamalapit sa Diyos at nais niyang tayong lahat din ay mapalapit din sa Diyos, sa kabila ng ating mga dinaranas na paghihirap. Siya ay naging ina ng Diyos hindi upang sarilinin ang lahat ng grasya ng Diyos kung hindi para ibahagi ito sa ating lahat.

Wala nang mas hihigit pa sa kahit anumang bokasyon ang papel ni Maria sa plano ng Diyos na kaligtasan. Bilang Ina ng Diyos, siya ang naging pintuan ng langit. Sa pamamagitan niya, bumaba ang ating tagapagligtas na si Jesus at naging tahanan siya ng ating Diyos mula sa sinapupunan hanggang kamatayan si Maria ay nanatiling tapat sa Diyos.

Ang isang tunay na Kristiyanong nagmamahal kay Jesus ay nagmamahal din sa kanyang ina. Pinili ng Diyos si Maria upang maging gabay natin bilang ating ina. Dapat nating sundin siya. Bilang pagdiriwang ng kanyang paglilihi na walang kasalanan mula noong umpisa, tinatawag din tayong maging tulad niyang malinis bagamat tayo’y makasalanan. Paano ito mangyayari?

1.) Una, sa ISIP. Bantayan natin ano ang laman ng ating isip palagi. Subukan nating manahamik ng isang araw, at pansinin kung ano ang tumaktakbo sa ating isipan. Sa mga nakakasalumuha natin. Sa mga taong nakikita natin. Ano ang naiisip natin tungkol sa mga tao? May panghuhusga ba? May inggit ba? O pamimintas?

Ang pagiging dalisay ay nagsisimula sa isip. Kung babantayan natin ito at itataas ang ating diwa sa Diyos upang maging panalangin maging ang ating pagtawa, pagkalungkot, lahat ito’y magiging panalangin sa Diyos. Hindi natin mararamdaman na tayo’y mag-isa dahil siya ay pinapatuloy natin sa mismong ating sarili. Tulad ni Maria, na araw-araw ay ninananamnam ang presensiya ng Diyos sa kanyang buhay.

2.) Pangalawa, sa SALITA. Akala ng iba’y ang pagiging dalisay ay pag-iwas lamang sa mga immoral na gawain at salita. Ngunit hindi lamang ito limitado doon kung hindi ito’y pagtalikod at pagtatwa sa lahat ng kasalanan anumang anyo ito naroroon. Maging sa pag-iisip at salita nang mabuti sa kapwa piliin sana nating magiging dalisay. Ilang salita ba ang binitawan nating nakasakit ng ating kapwa?

Kung ang laman ng ating bibig ay hinahayaan natin makasakit nang di natin nalalaman, tayo’y nagkakasala sa Diyos. Nag-iiwan tayo ng sugat sa puso ng iba na maalala nila ng matagal na panahon. Panatilihin natin ito’y dalisay sa pamamagitan ng pagsasalita ng papuri at pasasalamat lagi sa Diyos. Sa kapwa naman, bantayan natin ang ating mga komentaryo dahil wala tayong karapatang maghusga at magdikta ng ating kapwa. Iisipin natin ang bawat salitang bibitawan at pipiiin lamang na makakatulong ang ating salita upang mapabuti ang ating kapwa.

3.) Pangatlo sa GAWA. Darating na ang Pasko at kaarawan na ng Diyos. Marami sa ating abala sa pagbibili ng regalo para sa mga inaanak at mga minamahal sa buhay. Paano naman kaya si Jesus na nagdiriwang ng kanyang kaarawan? Ano ang regalo natin sa kanya? Ang pinakamagandang regalong kalulugdan ng Diyos ay ang ating pusong malinis, sa pamamagitan ni Maria. Hingin natin ang kanyang panalangin upang tayo’y maging malinis sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hilingin nating ihatid niya tayo sa kumpisalan at nang magkumpisal tayo nang mabuti. Ang pangungumpisal ng mabuti ay mayroong matibay na resolusyon upang magbagong buhay. Kailangan suriin nang mabuti ang sarili kung saan tayo nagkulang sa Diyos.

Humingi ng tawad sa ating mga pagkukulang sa kanya. Huwag tayong makuntento sa ganitong uri ng ugnayan na mamaya makalilimutan natin ang Diyos tapos mamaya maalala natin. Kung tayo’y iniimbitahan maging pinakamalapit at kaisa ng Diyos tulad ni Maria bilang nananahan ang DIyos sa bawat isa sa atin. Magbigay tayo sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Magpatawad sa mga kaaway at sa mga kinapopootan dahil tayo rin ay pinapatawad ng Diyos. Kung may mga kagalit, panahon na upang tanggalin ang mapait na nadarama sa ating puso at ibigay itong lahat sa Diyos.

Ipanalangin natin ang ating mga kaaway nang tayo’y maging tunay na Anak ng Diyos dahil tayo’y nagsisikap na maging tulad niya.

Tulad ni Maria, ating ina, na maglalapit sa atin sa Diyos ngayon at hanggang ating kamatayan. Amen. +

Panalangin: Manalangin ng tatlong Aba Ginoong Maria (o Santo Rosaryo)… at hingin ng tulong ng Mahal na Ina upang tayo’y maging tulad niya sa pagmamahal natin kay Cristo, sa ating kapwa at sa sarili nang may mababa at dalisay na loob. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.