Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Kaharian ng Diyos para sa mga Nagsisisi sa Kasalanan”

Photo Credit: http://www.healingforthesoul.info

 

Enero 7, 2019. Lunes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon.

Salmo 2: Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo.

Unang Pagbasa: 1 Juan 3:22-4:6

Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa kanya dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos: sumampalataya tayo sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo, at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Cristo sa atin.

Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin.
Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito.

Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating bilang tao.

Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng Kaaway ni Cristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa sanlibutan na.

Mga anak, kayo nga’y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. Sila’y makasanlibutan, kaya’t mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo’y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin; ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan.

Ebanghelyo: Mateo 4:12-17, 23-25

Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng Lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias,

“Lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali,
daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan,
sa Galilea ng mga Hentil!

Ang mga taong nasa kadiliman
ay nakakita ng maningning na ilaw!
Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan
ay sumikat ang liwanag.”

Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang, “Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit.”

Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao.

Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Siria kaya’t dinadala sa kanya ang lahat ng maysakit at mga nahihirapan dahil sa iba’t ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling.

Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan.

Pagninilay:

Para saan ang pagparito ng ating Panginoong Jesu Cristo? Alam nating naparito siya upang tayo’y iligtas sa ating mga kasalanan. Mula sa misyon niyang pagliligtas na ito ay isang napakalaking bahagi ang pagpapagaling sa ating mga sugat ng puso, katawan at kaluluwa. Kaya naman noong nagsimulang magpahayag si Jesus ng Mabuting Balita ay nagpapagaling din siya ng mga may karamdaman. Lahat ng uri ng taong nangangailangan at naniniwala sa kanya, tulad ng nasasaad sa Ebanghelyo ay lumapit sa Diyos at nakatanggap ng himalang pagpapagaling mula sa Kanya.

Sa ating mundo’y ang kasalanan ang itinuturing na karamdaman ng ating mga kaluluwa. May mga iba’t-ibang sakit din naman para sa ating katawan. Lahat ito’y kayang pagalingin ng Diyos. Ngunit iisang napakahalagang bagay ang dapat muna nating gawin – ang magbalik-loob sa kanya. Sumunod tayo sa kautusan niyang gumawa ng mabuti at magmahal maging ang ating mga kaaway. Talikdan natin ang mga hindi mabuti at kasalanan nang matanggap natin ang pagpapala at karununga ng Diyos na naguupaw at hindi nagtatapos. Ang pagpapalang ito ng Diyos ang gamot sa ating kaluluwang nasugatan ng kasalanan.

Pansinin natin na kung saan may kasalanan o hidwaan, ang bawat isa sa atin ay nasasaktan at nagkakaroon ng sugat sa puso, isip at kaluluwa. Kapatawaran lang ng kasalanan at pagbibigayan ang makakagaling nito. Kapag pinatuloy natin ang galit ay lalo itong lumalala at nasasakal ang ating puso kaya mas madali tayong magkasakit sa ating katawan. Hindi natin ito maaring paghiwalayin.

Tandaan nating ito ang ipinahahayag ng ating Panginoong Jesus – ang sinumang magpatawad at humingi ng Diyos ay nakamana na ng Kaharian ng Diyos dito pa lang sa lupa at magiging ganap ito pagdating ng araw na tayo’y tawagin ng Diyos sa kamatayan.

Kailangan lamang natin magpursigi sa pagmamahal. Patawarin natin ang kamalian ng iba dahil tayo’y pinatatawad din. Ito ang bukal nang hindi mapapantayang ligaya na hindi nabibili ng pera.
Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, pagalingin mo kami sa lahat ng aming karamdaman ng puso, katawan at kaluluwa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Maria, ina ng awa, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.