Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Kapanganakan at ang Krus”

Photo Credits: Rev. Francis Ritchie

 

Disyembre 26, 2018. Miyerkules. Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir.

Salmo 31: Poon, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko. 

Unang Pagbasa: Gawa 6:8-10, 7:54-59

Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya’t nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, Alejandria, Cilicia, at Asia. Ngunit wala silang magawâ sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban.

Nagalit kay Esteban ang buong Sanedrin nang marinig iyon at nagngitngit sila laban sa kanya.

Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya’t sinabi niya, “Nakikita kong bukás ang kalangitan, at ang Anak ng Tao na nakatayo sa kanan ng Diyos.”

Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan; pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad palabas ng lunsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo.

At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu.”

Ebanghelyo: Mateo 10:17-22

Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo’y darakpin at isasakdal sa mga Sanedrin, hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga, at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga Hentil. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin, o kung paano kayo magpapatotoo sapagkat ito’y kusang ipagkakaloob sa inyo.

Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayundin ang gagawin ng ama sa kanyang anak; at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito.

Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.

Pagninilay:

Isang magandang pagnilayan ang espiritu ng isang martir tulad ni San Esteban (Sa Ingles ay “St. Stephen”) matapos magdaan ang pasko. Matatandaan nating si Jesus ang kauna-unahang martir sa lahat na siyang naunang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan.

Walang kapanganakan kung walang krus at pagkabuhay. Ang kapanganakan ni Jesus na ating Tagapagligtas matapos ang ilang taon ay susundan ng pagpapakasakit, pagkapako sa krus, at muling pagkabuhay. Nagpunta siya sa lupa bilang tao para tayo ay iligtas. At ang pagliligtas na ito ang katibayan ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Gagawin niya ang lahat para sa atin. Paano niya tayo ililigtas? Sa pamamagitan ng Krus. Sa kanyang pagpapakasakit, krus at pagkabuhay.

Tulad niya ay ganito rin ang ating buhay. Tila isang gulong ng palad. May mga masasaya, may malulungkot. May kaluwalhatian, kaginhawaan at paghihirap. Hindi tayo maaring manatili sa isang lugar lamang. Sapagkat ang bawat isa ay may kanya-kanyang pakay sa buhay. Madalas ang mga paghihirap natin ang mga nagiging daan upang tayo’y matuto sa buhay. Hindi ang mga kasiyahan na dulot ng pagdiriwang ng isang bagay.

Subalit sa lahat ng ito, huwag nating kalimutan na bilang isang Kristiyano ang lahat ng paghihirap at pagsubok na pinagdaraanan kasama ang Diyos ay hindi magtatapos sa hirap lamang. Kung hindi, sa pagbangon muli sa ating kinasasadlakan. Sumapit man ang gabi ay magliliwanag muli ang umaga. Magkaroon man ng bagyo ito ay lilipas din ito at may pagkakataon pang gawin ang tama sa susunod na araw.

Nawa sa diwa ng pasko, kung may dinaranas man tayong pagsubok ay maialay itong mga paghihirap sa ating Diyos tulad ng isang martir na si San Esteban. Binuksan niya ang puso sa Diyos anuman ang kaakibat nito. Tulad niya, ang pag-aalay na ito ay ang ating maging galak dahil naging kaisa tayo ni Cristo sa kanyang paghihirap. Sa gayung paraan ay isasama din niya tayo sa kanyang kaluwalhatian.

Amen. +

Panalangin: Panginoong Jesus, sa iyo ang lahat sa akin. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin anuman ang dapat kong harapin sa buhay. Manatili nawa ang liwanag ng pasko sa aking puso anuman ang aking danasin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.