Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Kapangyarihan ng Panginoon”

Photo Credits: Art Pal

 

Enero 9, 2019. Miyerkules Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. 

Salmo 72: Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo.

Unang Pagbasa: 1 Juan 4:11-18

Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo’y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig.

Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan.

Ang nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Diyos ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos nama’y nananahan sa kanya. Nalalaman nating tayo’y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanang ito.

Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya’t hindi natin kinatatakutan ang Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo’y tulad ni Cristo, kahit nasa daigdig pang ito.

Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa.

Ebanghelyo: Marcos 6:45-52

Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin.

Nang sumapit ang gabi, nasa laot na ang bangka, habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling-araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo kaya sila ay nagsisigaw.

Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, “Huwag kayong matakot. Ako ito! Lakasan ninyo ang inyong loob!”

Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila’y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tunay na kahulugan ng nangyari sa tinapay; hindi pa ito abot ng kanilang isip.

Pagninilay:

Natunghayan ulit natin ngayon ang himala ni Jesus. Siya’y naglakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit ito’y ikinatakot ng mga alagad. Madalas kung hindi natin maiintindihan ang mga gawa ng Diyos, tayo rin ay natatakot at nababalisa. Ngunit lingid sa ating kaalaman na ang ating Panginoon ay mas napapamalas ang kanyang kapangyarihan lalung-lalo na kung may mga bagyo sa ating buhay.

Paano ba natin malalagpasan ang mga bagyo sa ating buhay? Gayahin natin si Jesus na bagamat siya ay Diyos, siya ay nananalangin pa rin sa Diyos na Kanyang Ama sa langit. Kailangang maglaan tayo ng oras sa ating panalangin. Kung si Jesus nga noong nabubuhay ditto ay nananalangin, paano pa kaya tayong mga simple at hamak na tao lamang?

Hindi natin malalagpasan ang mga pagsubok sa buhay kung wala tayong kapit sa Diyos. Aminin nating kung tayo lang ay sadyang magulo at masalimuot ang buhay. Maraming nakikita ang Diyos na higit sa ating nakikita. Kaya naman ang dapat ay aminin natin ang ating kahinaan. Ano ang ating hindi kaya? Ano ang mabigat sa ating nararamdaman? Itaas natin ito lahat sa Diyos. Tanggalin natin ang takot sa ating puso sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa Diyos. Gagawin niyang kalmado at banayad ang anumang ating iniintindi.

Ito naman ang mga bagyo sa loob ng ating puso na tanging Diyos lamang ang makakapagpakalma. Ang Panginoong Jesus na siyang lumalakad sa ibabaw ng tubig ay dahil ibig sabihin ang Diyos natin ay angat sa kahit ano mang problema sa mundo. Kailangan lamang natin manalig sa kanya.

Ngayong pista ng Nuestro Padre Jesus Nazareno sa ating bansa, nawa’y maging inspirasyon ang Jesus na nagpapasan ng Krus sa ating buhay dahil ito ay ang ating daan tungong kaliwanagan at kaluwalhatian.
Panalangin: Jesus, bigyan mo kami ng aming lakas ng loob upang manalig sa iyo. Pasanin ang aming mga Krus sa buhay upang mapasama kami sa iyong kaluwalhatian at kaharian. Amen.+

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.