Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Lakas ng Panginoon”

Photo Credit: najoth.org

 

Marso 28, 2019. Huwebes. Ika-3 Linggo ng Kwaresma.

Salmo 95: Panginoo’y iyong dinggin, huwag n’yo siyang salungatin.

Unang Pagbasa: Jeremias 7:23-28

Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila’y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko, at magiging maayos ang kanilang buhay.

Ngunit hindi sila sumunod; ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama, sa halip na magpakabuti.

Mula nang umalis sa Egipto ang inyong mga magulang hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagpapadala ng aking mga lingkod, ang mga propeta.

Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga magulang.

“Kaya, Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi ka nila papansinin.

Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila: ‘Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh na kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang mga landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at hindi man lamang nababanggit.’”

Ebanghelyo: Lucas 11:14-23

Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, “Nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo.”

May ilan namang, sa pagnanais na siya’y subukin, patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit.

At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, “Ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak.

Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul.

Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo.

Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito’y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos.

“Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian.

Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian.

“Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat.”

Pagninilay:

Maging si Jesus ay hindi nakaligtas sa mga taong masama ang isip. Narito na nga ang Diyos upang magpagaling at gumagawa na ng himala. Nagpapalayas si Jesus ng mga demonyo sa isang salita niya lamang. Samantalang hirap na hirap noon ang mga pariseo magpalayas dahil sa ibang pananampalataya ang kanilang ginagamit. Subalit ang mga ayaw sa kanya ay patuloy na humihingi ng kung anu-anong ebidensiya para maniwala sa Diyos.

Ganito ba tayo? Kapag nakalimutan na natin ang mga kabutihan ng Diyos sa atin, hindi na natin siya makita pa nang malinaw. Tayo’y madaling maguluhan at tila nawawala.

Subalit, marapat lamang na piliin natin na lakasan ang pananampalataya sa Diyos. Ito ay pinipili ng ating mga puso. Isa itong desisyon at hindi kusang dumarating. Ipinapanalangin at hindi pinipilit. Dapat ay laging sa pamamagitan ng tulong at grasya ng Diyos dahil alam nating wala tayong kayang gawin nang tayo lamang.

Piliin nating maniwala sa Diyos hindi sa sarili nating pag-iisip dahil siya ay pinakamalakas higit pa sa ating iniisip. Napagtagumpayan na niya ang lahat ng hirap na ito maging ang kamatayan. Kailangan lamang natin manatili at magpursigi sa pananalangin sa Panginoon upang tayo rin ay mga magsiwagi sa laban na ito ng ating buhay.
Huwag nating hayaan na ang pangamba ng ating puso ang maghari sa atin. Manalangin tayo at tumawag sa Diyos. Ang liwanag ng kanyang salita ang magdudulot sa ating ng kasagutan na ating inaasam.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.