Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Lalaking Hinirang ng Diyos”

Photo Credits: JeanMHeimann

 

Marso 19, 2019. Martes. Dakilang Kapistahan ni San Jose, Kabiyak ng Puso ng Mahal na Birhen. 

Salmo 89: Lahi Niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Unang Pagbasa: 2 Samuel 7: 4-5, 12-14, 16

Ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Natan, “Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ‘Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan?

Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian.

Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman.

Ako’y kanyang magiging ama at siya’y aking magiging anak. Kung siya’y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak.

Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman.’”

Ikalawang Pagbasa: Roma 4:13, 16-18, 22

Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa Kautusan, kundi dahil sa siya’y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos.

Kaya nga’t sa pananampalataya nababatay ang pangako, upang ito’y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham; hindi lamang sa mga saklaw ng Kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham.

Sapagkat siya ang ama nating lahat, gaya ng nasusulat, “Ginawa kitang ama ng maraming bansa.” Ang pangakong ito’y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, ang Diyos na nagbibigay-buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha.

Kahit wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya’y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, “Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi.” Kaya’t dahil sa kanyang pananampalataya, siya’y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid.

Ebanghelyo: Mateo 1:16, 18-21, 24a (o Lucas 2:41-51)

At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus—ang tinatawag na Cristo.Ito ang naganap nang ipanganak si Jesu-Cristo.

Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria nang palihim.

Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon.

Sinabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo.

Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria.

Pagninilay:

Hindi sa pinakamapangyarihang hari, o sinumang kataas-taasang pari sa panahon ni Jesus ipinagkatiwala ang Diyos na nagkatawang-tao at ang kalinis-linisang Birhen na si Maria. Kung hindi, sa isang ordinaryong mamamayan at manggagawa na si Jose, anak ni Jesse mula sa angkan ni David. Ating ipinagdiriwang ngayon ang kanyang kapistahan bilang asawa ng ating Mahal na Inang si Maria.

Ngunit bakit nga na napakahalaga pagnilayan ng napakamababang-loob na santong ito na namuhay nang tahimik – ni wala man lang isang salita niya ang naitala sa Bibliya?

Siya ang modelong ama para sa ating lahat. Dahil sa kanyang kababaang-loob, pagkamalinis, at sa kasimplehan ng kanyang puso, siya ang pinili ng Panginoong bilang tagapag-alaga at haligi ng Banal na Pamilya ng Nazaret. Bagama’t mas nakakaangat si Maria dahil sa kanyang estadong ina ng ating Panginoon, hindi siya ang lider ng Banal na Pamilyang ito kung hindi si Jose.

Kay Jose ibinibigay ng Diyos ang kanyang utos gaya ng pag-uutos nitong kunin si Maria bilang kanyang asawa. Gayun din noong nanganganib na ang buhay ng ating Sanggol na Tagapagligtas noong pinapatay ni Herodes ang mga inosenteng bata dahil sa kanyang inggit. Sinabi ng Anghel ng Panginoon kay Jose na umalis ito agad-agad papuntang Egipto at agad itong sinunod ni San Jose. Walang tanong. Walang reklamo. Kahit lubha itong mapanganib at puno ng walang kasiguraduhan.

Bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga ang pagiging mababang loob at simpleng puso tulad ng ating mahal na patron?

Ito’y dahil upang mas madali tayong makasunod sa Panginoon. Ang may ganitong uri ng puso at kalooban ang walang pakundangan at walang dudang sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Ang Kanyang plano ang siyang pinakamainam sa lahat. Kapag ka mayroon tayong isang napakahalagang misyon – kasama na dito ang pagiging magulang, ina, ama, asawa, at ano pa man, mayroon tayong mahalagang tungkulin. Walang ibang mas mahalaga dito kung hindi tanungin at sundin ang utos ng Panginoon kung ano ang kanyang plano sa araw-araw na ginawa ng ating buhay.

Dahil si Jose ay isang simple at mapagmahal ama. Walang ibang mahalaga sa kanya kung hindi ang kalooban ng Panginoon. Sapat na sa kanya na magtrabaho para sa pamilya upang sila’y may disenteng matuluyan at makain. Kaakibat nito ang pananatili sa kanila lalo na sa gitna ng mga hirap na dinaranas na sumusubok sa Banal na Pamilya.

Kailangan natin muli itong pagnilayan sa panahon ngayon kung saan abala lagi ang mga tao – presensiya. Dahil kalakip sa kahit anong misyon ang paghihirap. Dito madalas makaranas ang temptasyon ang mga magulang – na umalis sa tuwing may hirap na pinagdaraanan. O magbisyo kung saan mas lumalala ang problema. Si Jose bilang ating modelo ay laging nananatiling mapagtiwala sa Diyos anuman ang mangyari.

Dahil sa pagsunod ng Banal na Pamilya na pinangununahan ni Jose, sa kalooban ng Panginoon, sila’y naligtas sa lahat ng Panganib at naisakatuparan ang pagpapalaki ng maayos kay Jesus. Hanggang sa ang ating Panginoo’y magkaroon na ng pampublikong pagmiministro sa edad na 30.

Sana sa kapistahan ni San Jose ngayong araw ay sikapin nating gawing simple ang ating pamumuhay. Bagama’t sila’y pinili ng Diyos na maging magulang ng ating Panginoon, hindi sila naghanap ng kahit anong pribilehiyo, dangal o anumang yaman. Dahil alam nilang si Jesus mismo ang kanilang natatanging yaman. Sa panahon ngayon ng kwaresma atin itong pagnilayan, alin, sino at ano sa ating buhay ang nagiging huwad na idolo na nagiging balakid upang mas maging malalim ang pag-ibig natin sa Diyos?

Pera? Trabaho? Barkada? Bisyo? Ano pa man yan, ibigay natin kay San Jose at hilingin nating tanggalin niya itong lahat sa tulong ng kanyang pananalangin para sa atin. Nang sa gayon, mahalin din natin si Jesus katulad ng pagmamahal niya dito. Dahil ito ay tungkulin ng bawat mabuting Kristiyano – ang magmamahal lalo na kung mahirap at tayo’y sinusubok ng panahon.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.