Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Mahalagang Gawin Natin”

Agosto 31, 2019. Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 97, 1. 7-8. 9
Poong Hukom ay darating, taglay ang katarungan natin.

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 9-11
Pagbasa mula sa Unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapin ninyong mamuhay nang tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 25, 14-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan: binigyan niya ang isa ng limang libong piso, ang isa nama’y dalawang libong piso, at ang isa pa’y isang libong piso. Pagkatapos, siya’y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limang libong piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limang libong piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang libong piso ay nagtubo ng dalawang libong piso. Ngunit ang tumanggap ng isang libong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang panginoon.

Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, ‘Panginoon, heto po ang limang libo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limang libo na tinubo ko.’ Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat ay mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’ Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo, at ang sabi, ‘Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo. Heto naman po ang dalawang libong piso na tinubo ko.’ Sinabi ng kanyang panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan.’ At lumapit naman ang tumanggap ng isang libong piso. ‘Alam ko pong kayo’y mahigpit,’ aniya. ‘Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libo ninyo.’ ‘Masama at tamad na alipin!’ tugon ng kanyang panginoon. ‘Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan! Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana’y may nakuha akong tubo ngayon?

Kunin ninyo sa kanya ang isang libong piso at ibigay sa may sampung libo. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ipin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:
Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat!

Ngayon po ay talinghaga ng tatlong alipin. Bawat isa sa atin ay tulad nila kung saan may kanya kanya tayong biyaya, grasya, talento, abilidad, at talino na bigay ng Panginoon. Hindi man ito pantay-pantay, subalit ang mahalaga ay ang ituon natin ang pansin natin sa kung ano ang ibigay sa atin. Dahil sa bandang huli, tayo ang tatanungin ng Diyos kung ano ang ginawa natin sa mga binigay natin sa kanya at kung nagamit natin ang mga ito hanggang sa abot ng ating makakaya para sa kanya at sa kanyang Kaharian. Trabaho nating isipin kung paano palalaguin anumang grasya ang ibinigay sa atin. Hindi ito para sa atin kung hindi para sa ibang tao. Bilang Kristiyano ay tinatawag tayong magmahalan at magbigayan upang dumaloy ang grasya na nagmumula sa Diyos at babalik sa Diyos sa pamamagitan ng walang hanggang pasasalamat at pagpupuri. Hindi ba napakasaya ng ganoon?

Isang mundong bukas ang palad sa isa’t isa at nagbibigayan. Dumadaloy nang tuloy tuloy ang tuwa at pagpapala ng Panginoon. Ito ang Kristiyanong komunidad ng mga mabubuting alipin. Bawat isa ay nagbibigay ng anumang makakaya.
Kumpara mo ito sa mundong puno ng masamang alipin kung saan, ang isang tao ay napupuno ng takot. Nakakulong siya sa sariling mundo at walang gustong gawin na makabuluhan dahil alipin na siya ng pag-aalala. Abala siya sa pag-iisip na baka kung ano ang masamang mangyari sa kanya. Puno ang sarili ng negatibong pag-iisip kaya wala nang kapasidad upang magtrabaho para sa mabuti dahil para sa kanya ay walang saysay ang mga bagay.

Alin kayo rito? Sino kayo sa tatlong alipin? Maaring halo at sa loob natin ay naglalaban ang hangaring gumawa ng ikabubuti at ipamahagi anumang grasya natin at naglalaban ang nasa loob natin. Kung gayon, hindi mababago ang kalooban ng Diyos na dapat lahat ng bigay niya ay todo ang ibabalik dahil ito ay mamumunga. Nagagamit mo ba ang lahat ng iyong talento at biyaya ayon sa kanyang kalooban? Tanungin natin ang Diyos at sundin natin ang kanyang Salita. Sapagkat darating ang wakas ng ating buhay at siya mismo ang magtatanong sa atin kung ano ang ginawa natin sa mga biyayang ibinigay niya sa atin. Sa huli, huhusgahan tayo base sa ating pananampalataya, pagmamahal at gawa ayon sa dalawang unang nabanggit.
Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.