Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Minamahal ng DIyos”

Photo Credit: newlifepainting.us

 

Abril 16, 2019. Martes Santo. 

Salmo 71: Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. 

Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6

Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa.
Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran.

Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang sa aki’y laging nag-iingat.
Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla.

Sinabi niya sa akin, “Israel, ikaw ay lingkod ko; sa pamamagitan mo ako’y pupurihin ng mga tao.”

Ngunit ang sagot ko, “Ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas.”
Gayunma’y ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako’y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan.

Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh; pinili niya ako para maging lingkod niya,
upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak.
Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan.

Sinabi sa akin ni Yahweh: “Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas.”

Ebanghelyo: Juan 13:21-33, 36-38

Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, “Pakatandaan ninyo: ako’y pagtataksilan ng isa sa inyo.”

Nagsimulang magtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya’t sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, “Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya.”

Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, “Panginoon, sino po ba iyon?”

“Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw,” sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote.

Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, “Gawin mo na ang dapat mong gawin.” Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila’y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya’y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha.

Nang makain na ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis. Noon ay gabi na.

Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, “Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Anak ng Tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at ito’y gagawin niya agad.

Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Judio, ‘Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.’

“Saan po kayo pupunta, Panginoon?” tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, “Sa pupuntahan ko’y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos.”

Sumagot si Pedro, “Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko ma’y iaalay ko para sa inyo.”

Sumagot si Jesus, “Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo: bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila.”

Pagninilay:

Ngayong ating ebanghelyo ay tampok ang mga usapan sa Banal na Hapunan. Nakakagulat na rebelasyon para sa mga alagad ni Jesus ang mangyayaring pagtataksil na ito. Isang taong palagi nilang kasama sa mga misyon at tagapag-ingat pa ng kanilang salaping ginagamit sa ministro. Kasa-kasama ni Jesus at nakakakain sa iisang hapag kasalo niya. Subalit bakit ganito at siya’y nagtaksil pa rin? Hindi ito maunawaan ng mga alagad ni Jesus.

Maging si Pedro ay hindi nauunawaan ang kanyang sinasabi. Iba ang pangakong maghihirap kasama niya sa mismong desisyong maghirap kapag naroroon na at nahaharap sa suliranin. Alam itong lahat ni Jesus bago pa man mangyari. Tayo rin bilang tao, ilang beses tayong tumatakbo sa ating problema at iniiwaan ang ating krus?
Ilang beses nating pinagtaksilan ang Diyos bagamat napakabuti niya sa atin? Ganito ang mangyayari kapag tumigas na ang ating puso at kahit tayo’y nakakarinig ay hindi naman nakakaintindi. Ang mga ito ay magkaibang bagay at ating pagnilayan.

Sa pagkakataong ito, nais kong pagtuunan ng pansin sa pagninilay ang kauhan ni San Juan Ebanghelista. Siya ang tinutukoy na “Minamahal na Alagad ni Jesus”. Makikitang bukod tangi sa lahat ng labindalawang apostoles dahil siya lamang ang mag-isang mananatili sa paanan ng Krus hanggang pagkamatay ni Jesus. Siya rin ay namatay dahil sa katandaan at kaisa-isang hindi namatay nang brutal sa kamay ng tao gaya ng nangyari sa iba pang mga alagad na sumunod sa yapak ni Jesus.

Bakit kaya? Ano ang mayroon kay Juan at siya’y isa sa pinakabukod tanging alagad natira hanggang huli?
Ang pagkahilig niya sa puso ni Jesus ay hindi lamang pisikal na ating nakitang malapit siya sa dibdib ni Jesus kung saan ay naroroon ang kanyang Kabanal-banalang Puso. Ito ay may kahulugan ding, lubos na nakikinig at nagmamatyag si Juan sa Kanyang Tagapagligtas na nasa harapan. Mula pa noon hanggang huli. Nakikinig at naiintindihan niya ang Salita ni Jesus gamit ang kanyang puso. Pinapanatili sa kanyang puso at ninamnam ng mabuti ang presensiya ng Diyos sa kanyang katahimikan. Tayo kaya, sa gitna ng mga kaingayan at kaabalahan sa ating buhay, naririnig ba talaga natin ang mensahe ni Jesus sa atin? O sadyang hanggang ngayo’y lito tayo at walang kapayapaan dahil hindi natin marinig ang boses ng ating Panginoon?

Gaya ng ginawa ni Juan, tanungin lamang natin ang Diyos at mayroon siyang sagot na nakahanda para sa atin. Mula sa maliit hanggang sa malalaking bagay.
Kaya nga’t alam ni Pedro kung gaano kalapit ang relasyon ng matalik na magkaibigan na si Jesus at Juan. Alam niyang walang itatago si Jesus kay Juan at ganoon din naman si Juan kay Jesus.

Tinanggap ni Juan nang buong buo ang pag-aalay ng sarili ng Diyos na nagkatawang-tao minu-minuto tuwing kasama ito at maging pagkatapos noong siya’y nasa misyon na sa Simbahang naitatag. Tulad ni Juan, magtanong tayo sa ating sarili, ano ang ating dapat gawin upang maging tulad ng alagad na mahal ni Jesus? Ano ang dapat kong gawin upang marinig ko ang mensahe ng Diyos? Marahil, sikapin nating manalangin gamit ang ating puso. Mas bigyan natin ng oras ang Diyos upang pagmasdan siya. Sa simbahan kung saan siya naroroon. Sa pananalangin sa bahay sa katahimikan kung saan natin siya matatagpuan. Maraming paraan. Kailangan lang natin gustuhin.

Hindi ang guro ang may problema. Hindi si Jesus. Hindi siya kailanman nag-iiba. Laging wagas ang pag-ibig niya para sa bawat isa at para sa lahat. Lahat tayo’y may kanya-kanyang mahalagang lugar sa Banal na Puso ng ating Mahal na Panginoon. Wala siyang paboritismo subalit ang lahat ay nakadepende sa ating pagtanggap sa Panginoon ang lahat. Bukas ba ang iyong puso sa kanya o puno ng takot?

Kung bukas ang ating isip, puso at diwa para sa Panginoon, kahit gaano ito kahirap at kasakit sa umpisa ay siya ang magpupuno sa atin ng pag-ibig at kaalaman tungkol sa kanya at hindi ito mapapalitan kailanman.
San Juan, ipanalangin mo kami kay Jesus at gawin mo kaming tulad mo. Amen. +

Pagnilayan natin ang mga ito.
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.