Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Nawawalang Tupa”

Disyembre 10, 2019. Martes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 1-11
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Aliwin ninyo ang aking bayan.” Sabi ng Diyos.
“Aliwin ninyo sila.”
Inyong ibalita sa bayang Jerusalem,
na hinango ko na sila sa pagkaalipin’
pagkat nagbayad na sila nang ibayo
sa pagkakasalang ginawa sa akin.
May tinig na sumisigaw:
“Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang;
isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

Tambakan ang mga lambak,
patagin ang mga burol at bundok
at pantayin ang mga baku-bakong daan.
Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon
at makikita ng lahat.
siya mismo ang nagsabi nito.”
“Magpahayag ka,” ang sabi ng tinig.
“Ano ang ipahahayag ko?” tanong ko.
Sumagot siya, “Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo,
ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang.
Nalalanta ang damo
at ang bulaklak ay kumukupas,
kung sila’y mahipan ng hangin.

Ang tao nga ay tulad lamang ng damo.
Oo, ang damo’y nalalanta,
at kumukupas ang mga bulaklak,
ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas.”
At ikaw, O Jerusalem,
Mabuting Balita ay iyong ihayag,
ikaw, Sion,
umakyat ka sa tuktok ng bundok.
ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak,
Sabihin sa Juda,
“Narito ang iyong Diyos!”

Dumarating ang Panginoon na Makapangyarihan
taglay ang gantimpala sa mga hinirang;
at tulad ng pastol,
yaong kawan niya ay kakalingain,
sa sariling bisig
yaong mga tupa’y kanyang titipunin;
sa kanyang kandungan ay pagyayamanin,
at papatnubayan ang tupang may supling.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13
Tugon: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

ALELUYA
Aleluya! Aleluya!
Narito ang araw ng D’yos
darating upang matubos
tayong kanyang kinukupkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 12-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyamnapu’t siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo: kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siya na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Maaring tayo ang mawalang tupa. Naligaw ng landas. Naguluhan sa buhay. Hindi makita ang Panginoon, sapagkat sinunod natin ang sariling kagustuhan na makakapagpahamak sa atin. Subalit ang Panginoon ang Mabuting Pastol na kahit pa, lumayo tayo sa Kanya o hindi tayo makinig sa Kanya, ay aalis siya at gagawin lahat upang iligtas tayo. Bawit isa sa atin ay mahalaga at espesyal sa Kanya sa ating sariling pagkatao. Kahit isa lang sa atin ay mawala ay hahabulin Niya at ibabalik sa kawan – kung saan tayo nararapat, sa piling ng Diyos.

Kahit napakalaki ng kasalanan natin sa Kanya, hindi nawawala ang Kanyang pagmamahal. Umalis nga Siya sa perpektong langit na Kanyang tahanan upang iligtas tayo at ipamalas ang kaligtasan sa atin. Siya na walang sala ang nagbayad ng utang natin na dapat tayo ang magbabayad sa Diyos. Ngunit hindi natin nakayanan. At ito ang patunay na kung hindi na natin kaya ay kaya ng Diyos para sa atin.

Magtiwala tayo sa Panginoon. Sa Kanya natin ihabilin ang lahat ng bagay. Matuto tayong maghintay. Kung tayo nga ay nakakapagtrabaho ng ilang araw o dalawang linggo nang walang sahod na tinatanggap, kung hindi sa tuwing kinsenas at katapusan, paano pa ang paghihintay sa mabubuting bagay na mula sa Diyos? Palawakin natin ang pananalig sa Kanya at pagtibayin ito sa pamamagitan ng panalangin.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.