Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Pagpapagaling sa Atin ng Diyos”

Photo Credit: jadeedouna.com

 

Pebrero 11, 2019. Lunes. Mahal na Birheng Maria ng Lourdes. 

Salmo 104: Ang Poon ay natutuwa sa Kanyang mga nilikha.

Unang Pagbasa: Genesis 1:1-19

Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig.

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga.

Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito’y magkahiwalay!” At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba.

Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikalawang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito.

Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito’y mamasdan.

Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” At nangyari ito.

Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito’y mamasdan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikatlong araw.

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan.
Mula sa langit, ang mga ito’y magbibigay ng liwanag sa daigdig.” At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin.

Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito’y kanyang mamasdan.

Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaapat na araw.

Ebanghelyo: Marcos 6:53-56

Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa pampang. Pagbabang-pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga tao.

Kaya’t nagmadaling nilibot ng mga tao ang mga karatig-pook at sinundo ang mga maysakit. Dinadala nila ang mga nakaratay sa higaan, saanman nila mabalitaang naroon si Jesus.

At saan man siya pumunta, sa nayon, sa lunsod, o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling.
Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes! Ngayon din ay tinatawag nating “World Day of the Sick” o araw ng mga may-sakit. Kaya naman, tampok sa Ebanghelyo ngayon ang pagpapagaling na ginagawa ni Jesus. Siya ang ating Diyos ng Paghilom.

Kaya Niyang hilumin ang lahat ng ating karamdaman sa puso, isip, kaluluwa at katawan. Ano ang pagpapagaling na iyong nais na hilingin sa kanya? Hilingin natin at ipagdasal ang mga minamahal na may-sakit, ang lahat ng mga may-sakit lalo ang mga pinakakawawa. Nawa’y lahat ng tao ay matagpuan ang kanilang inaasam na pagpapagaling mula sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya.

Sa Ebanghelyo ngayon ay natunghayan natin ang iba’t ibang uri ng tao na lumalapit sa Diyos upang mapatawad sa kasalanan at mapagaling. Ang dalawang ito ay magkaakibat upang ang grasya ng Diyos ay tuloy tuloy na dumaloy sa ating buong pagkatao – puso, isip at kaluluwa. Hindi lamang ang mga pangkatawan na sakit ang mayroon tayo kung hindi ang sakit sa kaluluwa na dulot ng kasalanan. Mas lalong kailangan natin ng paghilom sa Panginoon.

Napakamakapangyarihan ng ating Diyos dahil mahawakan lamang siya ay gagaling na. Sa ngayon, sa iba’t ibang anyo ng Panginoon Siya lumalabas sa ating buhay upang magpagaling. Sa Eukaristiya kung saan tinatanggap natin Siya sa mismo sa Banal na Komunyon ay isang paraan ng Diyos upang tayo’y pagalingin kung hihilingin natin sa Kanya at naniniwala tayo ng buong puso. Nariyan din ang relikiya ng mga Banal na Santo gaya na lamang ni San Kamilo na narito ngayon sa Pilipinas. Maari tayong bumisita at manalangin tingnan lamang ang schedule sa The Camillians. Siya ang patron ng mga may-sakit. Maaring magpagaling ang Diyos sa pamamagitan ng mga matapat na naglilingkod sa Kanya. Maging ang Simbahan ay may Sakramento ng pagpapahid ng langis hindi lamang ito para sa mga mamamatay na ngunit maging sa mga nanghihingi ng pagpapagaling at lakas mula sa Diyos.

Mula noong una, gaya ng ating sinariwa sa Unang Pagbasa, ginawa lahat ng Diyos ang mundo at siya’y nasiyahan. Simula noon, ang lahat ng bagay ay maganda at mabuti. Wala sa kanyang disenyo ang pagkakasakit, ang kasamaan at kasalanan. Hindi ito gawa ng Diyos ngunit ng kalaban na diablo. Kaya naman ang tagumpay natin laban sa mga ito ay Diyos lamang. Sa mga naghihinagpis sa pagkakasakit, maraming kailangang gawin – oras, pagod, at pera ang kailangan. Kung tatalima tayo sa Diyos ay hindi niya pa rin tayo pababayaan kahit gaano kaimposible.

Bagamat parte ng ating buhay ang pagkakasakit ay alam nating nakikibahagi tayo sa kanyang paghihirap. Tandaan natin Diyos mismo ay naparito upang pagalingin ang may-sakit at pawiin ang ating mga pighati. Marapat lamang tayo ay lumapit sa kanya at hingin ang makapangyarihang tulong sa pamamagitan ng dasal ng ating Ina ng Birheng Lourdes. Iisa lang din lamang ang mensahe ng ating Mahal na Ina gaya ng kanyang Anak na si Jesus, magsisi sa kasalanan at humingi ng pagpapagaling sa Diyos. Nang tayo’y lubos na kalugdan ng Panginoon at mas magpapalain pa ngayon at hanggang sa kabilang buhay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.