Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Pagsang-ayon ng Mahal na Birheng Maria sa Plano ng Diyos”


Photo Credits: Adenike Salako Blogspot

 

Marso 25, 2019. Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation of the Lord). 

Salmo 40: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Unang Pagbasa: Isaias 7:10-14, 8:10

Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz: “Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit.”

Ngunit sinabi ni Ahaz: “Hindi po ako hihingi. Hindi ko po susubukin si Yahweh.”

At sinabi ni Isaias:

“Makinig kayo, sambahayan ni David!
Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao,
at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok?

Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan: Maglilihi ang isang dalaga
at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel.

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 10:4-10

Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Cristo’y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos:

“Ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin,
hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog,
at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan.

Kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging handog.
Kaya’t sinabi ko, ‘Ako’y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban,’
ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin.”

Sinabi muna niya, “Hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan” kahit ito’y inihahandog ayon sa Kautusan.

Saka niya idinugtong, “Ako’y narito upang sundin ang iyong kalooban.” Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Cristo.

At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesu-Cristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili.

Ebanghelyo: Lucas 1:26-38

Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangala’y Maria.

Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, “Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!”

Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos.

Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan.”

“Paano pong mangyayari ito gayong ako’y isang birhen?” tanong ni Maria.

Sumagot ang anghel, “Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y banal at tatawaging Anak ng Diyos.

Hindi ba’t alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elisabet ay baog? Gayunma’y naglihi siya at ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang-tao kahit na siya’y matanda na,

sapagkat walang imposible sa Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.”

Pagkatapos, umalis na ang anghel.

Pagninilay:

Ngayon nga ay ating ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o sa wikang ingles ay “Solemnity of the Annunciation of the Lord”. Natunghayan natin ngayon ang “Fiat” o ang pag-oo ni Maria sa plano ng Diyos para sa kanya. Ito ay bahagi rin ng mas malaking plano ng Diyos para sa atin – ang kaligtasan sa buong sangkatauhang nalugmok sa kasalanan.

Sino ba namang mag-aakala na ang isang pag-oo lamang ni Maria ay magdudulot ng buhay sa lahat? Kung paanong ang pag-oo ni Eba sa ahas ay nagdulot ng kamatayan para sa ating lahat, ganoon din naman na ang pag-oo ni Maria sa anghel na ipinadala ng Panginoon ay magdudulot sa atin ng buhay.
Ang bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus at pakikipagkaisa sa kanya ay buhay na walang hanggan para sa atin. Kaya nga tuwing pasko, siyam na buwan matapos ang pagpapahayag ngayon, tayo ay lubos na nagagalak dahil isinilang na ang ating Tagapagligtas. Mabubuksan na ang pintuan ng langit dahil sa ating pinakamamahal na Mesiyas.

May tatlong puntos tayong matututunan mula sa Mahal na Birheng Maria. Unang una, sana tayo rin ay matutong makinig sa Salita ng Diyos tulad ni Maria. Sa panahon ngayon na napakaraming abala sa iba’t ibang bagay, napakaingay at tila halos wala nang puwang sa Diyos, mahirap malaman ang plano ng Diyos para sa atin. Dapat tayo ay marunong tumigil sumandali, magnilay sa ating buhay at makinig sa katahimikan. Damhin natin ang presensiya ng Diyos sa ating buhay at puso na matagal na nating ipinagsasawalang bahala.

Pangalawa, bukod sa pakikinig ni Maria ay mahalagang gaya niya, tayo rin ay matutong magtiwala sa Diyos lalo na kung walang kasiguraduhan ang mga mangyayari. Ang mga taong tulad natin ay laging gustong alam ang lahat. Ngunit hindi ito mangyayari dahil ang katotohanan, Diyos lang ay may ganitong kapangyarihan na alam ang lahat. Makuntento tayong Diyos lamang ang ating kasiguraduhan at siya ang bahala sa atin dahil “Walang Imposible sa Diyos” – gaya nga ng sabi ng Anghel Gabriel.

Kahit na tayo’y may takot o may nararamdamang kaba sa mga bagay, lahat ng ito’y ilagay natin sa kamay ng Panginoon. Siya ang ating magiging kapayapaan.
Pangatlo ay ang kababang loob sa Diyos. Tandaan nating Siya ang may gawa ng langit at lupa. Pinakamakapangyarihan Siya sa lahat ngunit ito’y hindi ipinangangalandakan ng Panginoon. Mas higit niyang ikinagagalak ang makilala siya dahil sa napakalawak at hindi masukat na pag-ibig niya sa tao na gaya natin.

Kapag tulad ni Maria, tayo’y natutong ibaba ang ating sarili sa Diyos at makita ang pagkaliit natin bilang tao. Hindi na natin kailangan pang iangat at ibida ang mga sarili natin. Dahil sa tamang panahon, Diyos mismo ang mag-aangat sa atin. Sa harap ng tao, siya ang magbibigay ng parangal sa atin kung hindi natin ito aasamin. Dahil tayo’y mga instrumento lamang ng Diyos. Lahat ng mayroon tayo at kaya natin ay galing sa kanya. Wala tayong kahit anong kayang gawin kung wala siya.

Tulad ni Maria, na ni hindi nagyabang o nagtanong ng kahit anong pribilehiyo. Ngunit, buong kababaang-loob niyang tinanggap ang kalooban ng Diyos sa paraan ng gusto ng Panginoon. Nawa tayo din sa tulong ng panalangin ng ating Mahal na Inang si Maria ay hingin ang grasya na mahalin at sundin ang Diyos nang buong puso kagaya niya at nang tayo’y magkaroon ng tunay na kaligayahan at gantimpala dito hanggang sa buhay na walang hanggan.

Ang plano ng Diyos para sa atin ang pinakamainam at pinakamaganda sa lahat. Higit pa sa kayang abutin ng ating puso’t isipan. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.