Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Pagtanggap kay Cristo”

Photo Credit: ca.wikiquote.org

 

Disyembre 29, 2018. Sabado. Ika-5 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. 

Salmo 96: Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang. 

Unang Pagbasa: 1 Juan 2:3-11

Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan.

Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo’y talagang nasa kanya. Sinumang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo.

Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito’y ang mensaheng narinig na ninyo.

Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito’y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin.

Ang nagsasabing siya’y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa.

Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat binulag siya ng kadiliman.

Ebanghelyo: Lucas 2:22-35

Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa Kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa Kautusan ng Panginoon, “Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon.”

Nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon, maaaring mag-asawang batu-bato, o kaya’y dalawang inakay na kalapati.

May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangala’y Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo.

Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Cristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa Templo. At nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng Kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos,

“Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa
ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako.

Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa.

Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga Hentil
at magbibigay-dangal sa inyong bansang Israel.”

Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso.”

Pagninilay:

Isang nakagagalak na misteryo ang itinampok sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Namangha sina Jose at Maria dahil sa kanilang anak na tunay din namang Anak ng Diyos. Mas lalong nagiging klaro ang kanyang pinakanatatanging papel bilang Tagapagligtas. Ang isang Diyos nagpakababa at piniling Siya ay isilang sa munting sabsaban na lingid sa ingay ng mundo ang Siyang liwanag at ilaw ng mundong hindi mapapawi kailanman.

Subalit agad itong nasundan ng isang tila matalim na sibat na tumarak sa puso ni Maria sa pagsasabing hindi laging maganda ang magiging pagtanggap sa kanyang anak at Diyos na pinakamamahal Niya. Alam niya nang buo ang pag-ibig ng Diyos higit sa sinuman dahil siya ang unang nakatanggap ng Mabuting Balita na ito mula noong ihayag sa kanya ng Anghel na si Gabriel ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngunit bakit ang mga tao’y itatatwa ang Diyos at itatanggi?

Hindi ba’t hanggang ngayon ito ay nangyayari? Ang propesiya ni Simeon sa pagkakatawang-tao ng Diyos ay hindi agad natatanggap ng tao. Tanungin ang sarili, “Paano ko ba tinatanggap ang Diyos sa aking puso?” Kung pinipili lang natin ang gusto nating paniwalaan ay kailangan nating suriin ang sarili kung Diyos nga ba ang ating gustong sundan o ang ating sarili.

Maraming mga taong hindi naniniwala sa Diyos, o mga taong nabinyagan sa Simbahan ngunit hindi naman talaga naniniwala sa Simbahan. Mas lalong kailangan sila ng panalangin. Nakalulungkot isipin at hindi rin naman maabot ng buo nating kamalayan kung anong kapighatian ang dinanas ng Ina ng Diyos na si Maria. Gayung ang Diyos na piniling magkatawang tao siya Lalang ng Espiritu Santo para sa lubos nap ag-ibig sa katauhan ay madali lamang ipagsawalang bawala ng iba kapalit ng mga materyal na bagay: pera, karangalan at kung ano pang luho sa buhay. Ano ang ating pipiliin sa buhay?

Sana’y malaman nating Diyos na ay sapat na sa ating buhay sapagkat siya ang ating natatanging kayamanang may dulot ng lahat ng maganda at mabuting bagay. Magtiwala lamang tayo sa kanya at ating pagnilayan ang katotohanang ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.