Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Tamang Daan”

Photo Credit: https://kitchendecor.club

Hulyo 15, 2019. Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Lunes ng Ika-15 Linggo a Karaniwang Panahon.

Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8 Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

UNANG PAGBASA Exodo 1, 8-14. 22 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, ang Egipto’y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, “Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila’y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami.

Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain.” Kaya’t naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita; ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga Lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita kaya’t sila’y kinapootan at kinatakutan ng mga Egipcio. Dahil dito, ang mga Israelita’y lalong sinikil at pinahirapan ng mga Egipcio sa paggawa ng tisa at ng iba’t ibang mabibigat na gawaing bukid.

Iniutos naman ng Faraon sa mga Egipcio na itapon sa Ilog Nilo ang lahat ng lalaking Isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA Mateo 10, 34 – 11, 1 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa; naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang kaaway ng isang tao’y ang kanya na ring kasambahay. “Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.

Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. “Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya’y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya’y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito’y alagad ko – tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.”

Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Hesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Simula na naman ng panibagong linggo. Ano kaya ang pinagkakaabalahan ngayon ng iyong isip at puso? Naalala pa kaya natin ang mga pagninilay at biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo noong linggo? Dala-dala ba natin ito sa mga bagong hamon na tatahakin ngayong araw na ito?

Mayroon ding hamon ang Panginoon natin sa atin ngayon. Iwanan natin sa kanya ang lahat. Oo, ang lahat lahat ng binibitbit nating alalahanin tungkol sa ating buhay at mga mahal sa buhay. Sapagkat si Jesus na mismo ang nagsabi “Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.”

Bakit? Ibig ba sabihin nito maging tamad na tayo at huwag pakialaman ang buhay natin? Hindi po ganito na kaliteral natin ito iisipin.  Ang ibig sabihin ng Diyos ay huwag tayong mababalisa. Huwag nating subuking kontrolin ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang may-akda at may kontrol sa lahat. Kailangan lamang natin magtiwala, humiling at umasa sa kanya. Habang tayo ay gumagawa nang mabuti ng ating mga tungkulin sa buhay. Hayaan nating Diyos ang mag-alaga sa atin kahit ano pang pagsubok ang darating, aalagaan tayo ng Panginoon. Siya ang magiingat sa atin. Ano pa ang dapat nating gawin? 

Una, dapat tayong maging tapat sa kanya. Handa dapat tayong gawin ang tama kahit pa makakaaway natin ang mahal natin sa buhay. Hindi ba’t minsan may mga kamag-anak tayong nagagalit at nagkkwestiyon kapag gumagawa tayo ng tama? Kung mahal natin sila kaysa ang Diyos, hindi ba’t mapipigilan tayong magkawanggawa? Kaya ang hamon ng Diyos, maging matapang tayo at matatag sa ating panindigan na gumawa ng mabuti at tama. Kahit pa makasalungat natin ang pinakamahal natin sa buhay.

Sa Diyos na namumuhay sa walang hanggan, napakaiksi ng buhay dito. Kung tutuusin ang buhay dito ang tila isang “elimination round” lamang ng isang palaro. Dito sa mga gawain nating mabuti man o masama tayo huhusgahan ng Diyos sa takdang panahon kung makakakuha ba tayo ng “jackpot prize”. Ano ito? Ang buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Ito dapat ang ating motivation sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Hindi gantimpalang pangmundo kung hindi gantimpalang pang matagalan.

Yung aabot hanggang pagkamatay pa natin sa lupa. Dahil doon sa walang hanggan na iyon magsisimula ang ating tunay na buhay. Hindi dito sa lupa. Nandodoon ang tunay na ligaya na hindi matatapos sa kabilang buhay. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabi, “Ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay?”

Ito ngayon ang hamon sa atin ng Diyos, hanggang saan ba natin siya susundan? Mananatili ba tayo sa lugar na maganda ang daanan, tuwid pero ang dulo ay kamatayan? O titiisin natin ang masalimuot na daan at maraming tinik subalit ito ang daan ng buhay at tunay na pagmamahal? 

Mamili tayo at sana piliin natin ang daang tinahak din ng Diyos na nagkatawang-tao upang iligtas ang sanlibutan. Ito ang daan ng Krus. 

Pagnilayan natin ito. 

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.