Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Tawag ng Diyos sa atin”

Photo Credit: beliefnet.com

 

Enero 14, 2019. Lunes. Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 97: Ang Panginoo’y sambahin ng lahat Niyang mga anghel.

Unang Pagbasa: Hebreo 1:1-6

Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak.

Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa Anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y umupo sa kanan ng Makapangyarihan doon sa langit.
Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sapagkat kailanma’y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Ikaw ang aking Anak, mula ngayo’y ako na ang iyong Ama.”

Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel,
“Ako’y magiging kanyang Ama, at siya’y magiging aking Anak.”

At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya,
“Dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos.”

Ebanghelyo: Marcos 1:14-20

Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang Magandang Balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, “Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos!

Kaya magsisi na kayo’t talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang Magandang Balita!”
Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila’y kapwa mga mangingisda.

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mangingisda ng mga tao.” Pagkasabi niya nito’y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya.

Nagpatuloy siya sa paglalakad, at sa di-kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Kahapon sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon ay sinimulan ni Jesus ang kanyang pampublikong pamumuhay. Kabilang dito ang pagiging ministro niya sa mga may-sakit, ang pagiging guro at tagapagpangaral na bahagi ng kanyang misyon sa lupa bilang isang Mesiyas na nagbibigay pag-asa sa ating lahat na na nangangailangan sa kanya.

Ngayon naman, itinampok sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang alagad. Ang kanyang tawag ay malinaw at payak. “Sumunod kayo sa akin” ang imbitasyon ni Jesus at agad nilang iniwan ang anumang kanilang ginagawa upang sumunod sa Diyos. Tayo kaya, kapag ka tinawag tayo ng Panginoon upang gumawa ng isang makabuluhang misyon, ano ang ating itutugon sa kanya?

Magagawa ba nating iwan ang anumang pinagkakaabalahan natin gaano man ito kahalaga sa ating paningin alang-alang sa Diyos?

Totoong napakaraming walang kasiguraduhan sa buhay na ito. At ang pagtawag ng Diyos sa atin minsan ay nagdudulot ng takot, pangamba at halu-halong emosyon. Sanay tayong ang ating sarili ang nasusunod at nakapako sa ating sariling pag-iisip. Subalit kung ang ating pagtutuunan ng pansin ang ang mismong Panginoon lamang at ang kanyang kabutihan sa atin, hindi ba’t kahit ano pang kanyang ipaggawa sa atin ayon sa Kanyang Salita ay ating gagawin sapagkat alam nating sa mabuti ito hahantong? Hindi man natin laging nakikita ng malinaw ang daan sa ating buhay, ang mahalaga ay ang piloto ng ating buhay ang Diyos mismo.

Sa umpisa’y hindi naman agad-agad naintindihan ng magkapatid ang sinabi ni Jesus na “gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao” dahil sa tanang buhay nila ay puro isda lamang ang kanilang hinuhuli sa literal na salita bilang kabuhayan. Subalit sa kanilang puso ay naiintindihan nila ito bilang isang tawag na mahalaga dahil ito ay pakikiisa sa Diyos. Alam nilang hindi man nila ito lubos na maintindihan sa ngayon ay isa itong napakahalagang misyon dahil Diyos mismo ang tumawag sa kanila.

Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tawag. Bawat papel na ating ginagawa ay mahalaga kung ito’y iaalay sa Diyos nang buong puso. Minsan may harang na mga negatibong emosyon na nakakaapekto sa atin na hindi tugma sa pagtawag sa atin ng Diyos.

Ang tanong sa ating mga sarili ay “Ano ang ating dapat bitawan upang makasunod tayo sa Panginoon?” anuman ang mabigat o hindi maganda sa ating pakiramdam, itaas natin ito sa Diyos at hingin ang Kanyang tulong.

Panalangin: Panginoon, kami ay nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas at tiwala upang sumunod sa iyong pagtawag. Maria at Jose, ipanalangin mo kami at akayin po ninyo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.