Bible Daily Gospel on DCF Faith God

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Totoong Diyos at Buhay”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Totoong Diyos at Buhay”

Abril 3, 2019. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Adbiyento.

Salmo 145: Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya’y nahahabag.

Unang Pagbasa: Isaias 49:8-15

Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan: “Sa tamang panahon ay tinugon kita,
sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Iingatan kita at sa pamamagitan mo
gagawa ako ng kasunduan sa mga tao, ibabalik kita sa sariling lupain
na ngayon ay wasak na.

Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman.
Sila’y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan.

Hindi sila magugutom o mauuhaw, hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila.

Sila’y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng daan sa gitna ng kabundukan,
at ako’y maghahanda ng lansangan, upang maging daanan ng aking bayan.

Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran,
gayon din sa lupain ng Syene sa timog.”

O langit, magpuri ka sa tuwa! Lupa, magalak ka, gayundin kayong mga bundok,
sapagkat inaaliw ni Yahweh ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahahabagan.

Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, “Pinabayaan na tayo ni Yahweh.
Nakalimutan na niya tayo.”

Ang sagot ni Yahweh, “Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak?
Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal?
Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak,
hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali.

Ebanghelyo: Juan 5:17-30

Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at gayundin ako.”

Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Judio na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos.

Kaya’t sinabi sa kanila ni Jesus, “Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang Anak sa kanyang sarili lamang; ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng Anak, sapagkat minamahal ng Ama ang Anak at ipinapakita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo’y humanga.

Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayundin naman, binubuhay ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin.

Hindi humahatol kaninuman ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang Anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Anak.

“Pakatandaan ninyo: ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan.

Pakatandaan ninyo na darating ang panahon, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa kanya ay mabubuhay.

Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang Anak na binigyan niya ng ganoong karapatan.

Binigyan din niya ang Anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig.

Sila’y muling mabubuhay; lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan.”

“Hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya’t matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

Pagninilay:

Ang Ebanghelyo ni Juan ay ang pinakamaraming teksto na galing mismo sa bibig ni Jesus. Kabilang na nga ito. Kung saan, sinasagot ng ating Panginoon ang mga Pariseo na nangungutya at nanggigil na ipapatay siya dahil sa nakaraang ginawa niyang pagpapagaling sa Araw ng Pahinga. Para sa kanila’y isa itong napakalaking paglabag. Ngunit para kay Jesus ay hindi nila nakikita ang Diyos Ama na gumagawa ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus.

Tulad ng mga Pariseong ito, tayo rin ay madalas nabubulag ng panlabas na anyo lamang. Nakakaligtaan na nating ang Panginoon ay nakikita natin sa mga tao sa paligid natin.

Mahirap man unawain sa umpisa ang mga katagang binibitawan ni Jesus. Subalit sa pagbasa nito paulit-ulit, ating malalaman na pahiwatig ni Jesus kung kanino siya galing at kung sino siya. Siya ay Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang-tao para sa atin. Siya ang Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya naman kung ano ang ating gawin sa kapwa ay ginagawa rin natin sa Kanya.

Ang mga pariseo ay masyadong mapanghusga at masyado silang nakatuon sa tingin nilang tama. Minsan nagiging ganito rin tayo – mapagmataas at mapanghusga. Walang puwang sa awa. Ito ang naging dahilan upang sila’y maging bingi at bulag sa mga himala na ginagawa ni Jesus. Mas pinili nilang makita ang mali ni Jesus na hindi naman talaga mali sapagkat siya ay Diyos. Ito ay totoo at hindi siya sakop ng mga batas tulad nating mga tao. Kailan mo tiningnan ng may awa ang iyong kapwa? Kailan ka may ginawang mabuti dahil sa awa na ito?

Kaya naman sa ating buhay sa kasalukuyan marami rin ngayon sa atin ang ugaling Pariseo. Tuwing tayo’y naghuhusga nang walang pakundangan at nagmamalaki pa sa kahit anong paraan – maliit man o Malaki, nilalagay natin ang ating sarili sa ibabaw ng Panginoon na siyang tanginng may karapatang manghusga.

Ikaw ba ay nakikita lamang din ang mali ng iba? Magdahan-dahan na sapagkat, nakalimutan na nating ang trabaho natin ay mahalin ang kapwa at matuto mula sa kanila – masama man o mabuti sa ating paningin. Ipanalangin natin at patawarin ang ating mga kaaway. 
Gawin nawa nating mababa ang ating loob sa Diyos. Tanggapin natin nang buong buo ang kanyang pagka-Panginoon. Kaya niyang gawin ang kahit ano niyang naisin basta tayo’y humiling lamang sa kanya. 
Dahil inako niya ang ating kasalanan, siya rin ay nahihirapan kasama natin. Bago man tayo maghirap sa mundo ay siya muna ang naghirap sa atin. Tandaan at pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.