Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ano ang Tunay na Pag-ibig?”

Hunyo 4, 2020. Huwebes sa Ika-9 Linggo ng Karaniwang Panahon

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 2, 8-15
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang Mabuting Balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Hesus, at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan:

“Kapag tayo’y namatay na kalakip ni Hesukristo,
walang salang mabubuhay na kasama niya tayo;
kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito,
maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo;
kapag siya’y itinakwil sa harapan ng mga tao
pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo.
Kung tayo ma’y hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin
sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil”
Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila, sa ngalan ng Diyos, na huwag magtalu-talo nang walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapa’y kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14
Poon, ang iyong landasi’y iyong ituro sa akin.

MABUTING BALITA
Marcos 12, 28b-34
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Hesus at nagtanong, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.” “Tama po, Guro!” wika ng eskriba. “Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. At ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin, at iba pang mga hain.” Nakita ni Hesus na matalino ang kanyang sagot, kaya’t sinabi niya, “Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.” At wala nang nangahas magtanong kay Hesus mula noon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!
Madaling sabihin ang pagmamahal o pag-ibig ngunit alam nating mahirap itong gawin. Kung hindi nahihirapan ang isang tao sa pagmamahal, baka hindi ito pagmamahal at “feelings” lamang na hindi naman nagtatagal. Kung puro hirap naman ay mag-isip isip din at magnilay sa paggabay ng Panginoon.

Ang pag-ibig ay isang desisyon. Hindi ito pakiramdam lamang. Kung “feelings” lang pala ito, bakit kailangan pang utusan tayong magmahal ng Diyos? Inuutos ito ni Jesus dahil nasa sa atin ito upang piliin. Maari nating piliin Siyang mahalin nang buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Maaring hindi.

Sa ating pakikitungo sa pamilya, kaanak, asawa, kaibigan atbp, ang pag-ibig natin ay nasusubok habang nagdadaan ang panahon. Nariyan ang mga alitan, tampuhan, hindi pagkakaintindihan at dahil dito kailangang piliin magpatawad upang tumuloy-tuloy ang ugnayan. Madali ba ito? Hindi. Subalit ang pagpapatawad at pakikipagkasundo ay isang pagpapamalas ng tunay na pag-ibig sa taong mahal mo at nagkamali na gustong magbago at ituloy ang ugnayan na mayroon.

Ang pagmamahal ay may kaakibat na gawa. Hindi pwedeng sasabihin mo lang na “mahal kita” subalit kapag nagugutom, may sakit o may anumang pinagdadaanan ay hindi papansinin, iiwanan na, aalis o susumbatan pa. Hindi ito ang pagmamahal. Nagtitiis ang pag-ibig sa mga bagay na mahihirap. Sinasamahan sa lahat ng bagay at mapagpasensiya. Nakabase ba ang mga ito sa “feelings” lang? Hindi. Pinipili ito at sinasakripisyo ang sarili kahit mahirap para sa nagmamahal. Ganito rin nawa ang gawin natin sa Panginoon. Kumapit tayo sa Kanya, patuloy tayong manalangin at manampalataya kahit pa anumang hirap ang ating danasin sa buhay at sa simbahan kapag ito’y inuusig.

Patuloy tayong maglingkod sa kapwa at mahalin sila gaya ng ating sarili kahit hindi tayo pinasasalamatan at kahit hindi binabalik ang ating ginagawa. Alalahanin natin at umasa tayo sa katotohanang ang gantimpala nating walang hanggan at hindi naagaw ay nasa Panginoon. At ang tunay na pagmamahal na may kaakibat na sakripisyo ang siya lamang nagtatagal. Doon ay tunay na magiging masaya ang tao kahit mahirap, dahil ito ang pagmamahalan na nasa gitna ang Diyos. Walang pag-ibig na tunay at nagtatagal kung wala ang Diyos doon. Kaya naman sa Kanya tayo dumepende sa lahat ng bagay. Lalo kung nadarama natin ang krus ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, sa Diyos at sa mga mahal sa buhay. Sapagkat minamahal muna tayo ng Panginoon at mula sa pag-ibig na ito, tayo ay nagmamahal din. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret De Jesus

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.