Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Apostol ng Diyos”

Nobyembre 30, 2020. Kapistahan ni Apostol San Andres
Feast of Saint Andrew, Apostle.

UNANG PAGBASA
Roma 10, 9-18
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas. Sinasabi sa Kasulatan, “Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.” Walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.”

Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, “O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng Mabuting Balita!” Ngunit hindi lahat ay naniwala sa Mabuting Balita. Ganito ang sabi ni Isaias, “Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin?” Kaya’t ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig; at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo.

Ngunit ang tanong ko’y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila. Sapagkat,
“Abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila’y laganap sa sanlibutan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5
Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.
Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.
Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.
Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.
Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

ALELUYA
Mateo 4, 19
Aleluya! Aleluya!
Sumunod kayo sa akin
at kayo’y aking gagawing
katambal ko sa tungkulin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 4, 18-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus.

Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa bangka, kasama ang kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Hesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Andres! Siya ang kapatid ni San Pedro na kauna-unahan nating santo papa. Gaya ni San Pedro, iniwan din ni San Andres ang lahat para sundan si Jesus. Hindi na nagtumpik-tumpik pa. Subalit agad-agad gaya ng nabasa natin sa Ebanghelyo. Ang buong buhay niya ay itinalaga sa pagpapahayag ng Salita. Namatay din siya sa Krus na pa-ekis. Isa siyang martir at apostol. Lahat ay nagsimula sa pagkikita kay Jesus. Tayo kaya, bilang taga-sunod ni Jesus, ano ang kaya nating iwanan para sumunod sa Panginoon?

Naging masyado nang magaling ang mundo sa pagpapahayag na marami tayong kailangan liban sa Diyos. Nagiging masyado nang malapit sa materyal na yaman at makamundong karangalan ang mga tao. Sapat upang gustuhing hindi na mamuhay ng may Diyos. Habang ang mga apostol gaya ni San Andres na pundasyon ng Simbahan ay itinalaga ang buhay mula ng makita si Jesus. Ikaw ba, tunay mo na bang nakita at nakilala si Jesus? May tunay na ligaya na sa iyong puso habang nakikita Siya sa Simbahan, sa Eukaristiya sa anyo ng tinapay, sa mga mahihirap at nangangailangan? Naroroon si Jesus.

Nawa ay makita rin natin Siya at makilala. Nang malaman natin ang tunay na ligaya ng pagsunod sa Kanya gaya ni San Andres at lahat ng mga apostol. Amen. +
Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.