Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Asin at Ilaw ng Mundo”

 

 

 

Hunyo 9, 2020. Martes sa Ika-9 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Hari 17, 7-16
Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias: “Umalis ka rito. Pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon.” Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae: “Maaari po bang makiinom?” Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin: “Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain.”

Sumagot ang babae: “Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng mai-gagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.”

Sinabi sa kanya ni Elias: “Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel:
“Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan
at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan
hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw

na ang ula’y marapating papatakin ng Maykapal.”
Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila’y kumain – si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 4, 2-3. 4-5. 7-8
Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin, liwanag sa iyong piling.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 13-16
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kayo’y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan kaya’t itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao.
“Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ano ba ang ginagawa ng isang asin? Ang asin ang nagbibigay lasa sa mga ulam at pagkain. Ginagamit din ito bilang isang “preservative”. Maraming gamit at silbi ang asin na siguro ay sa bawat bahay natin ay mayroon nito. Pansinin kapag kulang sa asin ang niluluto, masarap ba? Matabang ito at hindi gaanong nakakaengganyo kumain. Magiging ganito rin tayo kung hindi tayo namumuhay ng ayon sa ating tawag bilang mga Kristiyano o Katoliko. Paano ngayon tayo magkakaroon ng lasa bilang mga asin ni Cristo? Sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng lasa kung pagninilayan natin ito nang mabuti, iintindihin ang Salita ng Diyos at gagawin.

Kung hahayaan nating baguhin tayo ng Kanyang Salita na naririnig natin araw-araw sa Banal na Misa at tinuturo ng ating Simbahan, mapapasaatin si Cristo at makikita Siya ng mga tao sa ating pananalita, gawa at buong katauhan. Lahat tayo ay asin ni Cristo. Subalit may ibang pinipili ang masama kahit pa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya ito ay hindi lang basta babagsak mula sa langit. Dapat natin itong gustuhin, paglaanan ng oras at panahon. Lahat naman ng relasyon ay kailangan ng sakripisyo, oras, panahon at pagbibigay ng buong sarili.

Ngunit ganito ba tayo sa Panginoon? O masaya lamang tayo at nanalig kapag may kailangan at nahihirapan? Ganito ang nangyayari sa mga walang lasa. Yun bang hindi nagagawa ang pinaka-“purpose” ng pagkaKristiyano. Mayroon tayong tinatawag na “part-time Christians”. Maaring magmimisa o makikinig sa Salita, magdadasal siguro ngunit pagkatapos noon, ay iba na ang gagawin. Iba ang pag-uukulan ng panahon. Maraming makamundong bagay – yung nakakaliw, yung laging masaya at madali yung ayon sa mundo. Bagamat hindi naman masama ang mga bagay na ito, kung ito at ito na lang ang pinag-uukulan ng panahon at dito na lamang iikot ang mundo, pagiging Kristiyano pa ba iyon?

Ang mga taga-sunod ni Cristo ay gumagawa ng mabuti, nagsasalita nang mabuti at hindi namumuhay nang para lang sa sarili. Kahit ito’y mahirap, tumutulong sa iba sa kahit anong paraang kaya nila. Laging handang sumunod sa Diyos na Siyang sinusunod sa buhay. Hindi ang sarili o ang mundo. Nang sa gayon, sa pamumuhay ng ayon sa Diyos, hindi ito maikukubli sa mundo. Makikita at makikita ng mundo ito kung ganito tayo mamuhay. Magiging ilaw ito ng iba na namumuhay sa dilim. Paano ka ba mamuhay bilang Kristiyano? Sapat na ba sa’yo ang buhay pananampalataya mo ngayon?
Kung hindi pa, ano pa ang dapat mong gawin upang maging asin at ilaw ng mundo gaya ng sabi ni Cristo?
,
Hilingin natin ang gabay ng Espiritu Santo at ibukas natin ang lahat ng saloobin ng ating puso sa Kanya. Tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.