Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa at Hustiya ng Diyos”

Hulyo 27, 2019. Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15
Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

UNANG PAGBASA
Exodo 24, 3-8
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo.

Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito nama’y parang iisang taong sumagot, “Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin.” Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok.

Nagtayo rin siya ng labindalawang lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati’y ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa nang malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, “Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon.”

Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, “Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 24-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’ ‘Huwag,’ sagot niya.

‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang mundo natin ay maihahalintulad sa triguhan. Mayroong mga masasama at mayroon ding mabubuti. Ang masasama ay hindi galing sa Diyos bagamat kahalo ito ng mga mabubuting binhi. Kaya naman, gaya ni Jesus, iniimbitahan tayong magpasensiya at magpatawad sa isa’t isa. Gaya ng pagpapasensya ni Jesus sa atin. Sapagkat hindi lamang ang mundo ang nahahati sa masama at mabuti kung hindi maging ang ating sarili. Sa loob natin naglalaban ang kagustuhang gumawa ng mabuti at masama dulot ng pansariling interes. Lahat tayo ay pawang mga makasalanan. Ngunit hindi agad tayo pinarurusahan ng Diyos.

Binibigyan niya tayo ng walang hanggang pagkakataon. Tayo rin ay dapat magpasensiya at magpatawad sa isa’t isa. Aasa tayo at magtitiwalang sa takdang panaho mayroon siyang hustisya para sa lahat.

Sabi nga “God is a God of Chances”. Kaya nga ang kumpisal ay bukas anumang oras at araw. Dahil laging nagpapatawad ang Diyos kahit paulit-ulit tayong magkasala. Subalit hilingin natin sa Diyos na gawin pa niya tayong mas purong mga trigo. Upang hindi tayo makagawa ng kasalanang mabibigat.

Ipanalangin natin ang isa’t isa lalo na ang ating mga kaaway dahil lahat tayo ay pareparehong haharap sa hukom pagdating ng panahon. Walang makakatakas sa hustisya ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.