Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa at Pananampalataya”

Nobyembre 11, 2019. Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo. Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

UNANG PAGBASA
Karunungan 1, 1-7
Ang simula ng aklat ng Karunungan.

Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan,
mataimtim ninyong isipin ang Panginoon, at taos-pusong hanapin siya.
Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya
Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya nang lubos.

Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos;
ang sinumang baliw na mangahas subukin siya
ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan.
Ang Karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban,
at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan.
Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang;
lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan,
at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan.

Ang Karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat,
ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos;
sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan
at nadirinig niya ang bawat salita natin.
Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlubutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay,
kaya, alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10
Tugon: Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala; ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito! Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya’t mag-ingat kayo!

“Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya’y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, ‘Nagsisisi ako,’ patawarin mo.”

Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos!” Tumugon ang Panginoon, “Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, ‘Mabunot ka, at matanim sa dagat!’ at tatalima ito sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat!

Ngayon ay sinasabi ni Jesus na hindi mawawala ang pagkakasala. Sapagkat likas sa atin ang pagkamakasalanan. Ngunit hindi ibig sabihin na mananatili tayo dito. Dahil may pagpapatawad. Pinapatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan kung pinapatawad natin ang ibang tao. Kaya nga ang pagpapatawad ng Diyos ay makapito. Ibig sabihin nito ay walang hanggan hanggang sa tayo ay nagpupursigi na gawin ang tama. Ganun din ang gagawin natin sa kapwa. Bagamat ito ay mahirap at kailangang minsan ng oras. Hindi tayo tinatanggihan ng Panginoon kung babalik tayo sa Kanya. Ngunit kasama din ng Awa ang Hustisya.

Ganoon din tayo kung magsisisi, papatawarin tayo ng Panginoon. Kahit ano pa ang nagawa natin na kasalanan kung tayo ay magkumpisal, mabubura na ito. Kinakalimutan na ng Panginoon ang ating kasalanan. Subalit sa ating parte ay kailangan nating gawin ang tama at mga resolusyon upang hindi na magkasalang muli. Ang layunin ay progreso hindi man pagkaperpekto.

Mahirap man ang landas ay ang mahalaga pa rin ang ating pananampalataya. Kahit gaano man ito kaliit kung mayroon at aalagaan natin ito nang buong puso sa gitna ng unos, papakinggan tayo ng Diyos. Mangyayari ang ating mga hinihiling at minimithi gaano man ito kaimposible. Huwag lamang tayong tumigil sa pananalangin at gawin natin ang tama sa Diyos at kapwa.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.