Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa ng Panginoon”

Pebrero 20, 2021. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo.

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 9b-14
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sinasabi ng Panginoon:
“Kung titigilan ninyo
ang pang-aalipin at pagsuway sa akin,
at ang masamang salita’y iiwasan,
kung ang nagugutom
ay pakakainin ninyo at tutulungan,
ang kadilimang bumabalot sa inyo
ay magiging tila liwanag sa katanghalian.
At akong Panginoon
ang siyang sa inyo’y laging papatnubay,
lahat ng mabuting kailangan ninyo’y
aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan.
Kayo’y matutulad sa pananim na sagana sa dilig,
matutulad sa batis
na di nawawalan ng agos ng tubig.

Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang nadurog,
muling itatayo sa dating pundasyon,
makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog,
mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay.”
Sinabi pa ng Panginoon, “Inyong igagalang ang takdang Araw ng Pamamahinga,
huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal,
sa araw na ito’y mamamahinga kayo’t huwag maglalakbay
ni gagawa o maghuhunta nang walang kabuluhan.
At kung magkagayon,
ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin.

Bibigyan ko kayo ng karangalan
sa harap ng buong daigdig
at lalasapin ninyo ang kaligayahan
sa paninirahan sa lupaing
ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob.
Mangyayari ito pagkat akong
Panginoon ang nagsabi nito.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6
Ituro mo ang ‘yong loob nang matapat kong masunod.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 27-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Hesus.
Si Hesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Hesus, “Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Si Levi ay isang makasalanan at alam ito ng publiko. Sapagkat ang kanyang kasalanan ay sa publiko. Pinapatungan niya nang malaki ang buwis upang siya ay magkaroon ng sariling yaman. Subalit paanong ang taong gaya nito ay naging isa sa mga apostol, alagad ni Jesus, at ebanghelista na si San Mateo. Si Levi ay kinilala kinalaunan bilang San Mateo. Hindi na mahalaga ang nakaraan niya. Kaya pati ang pangalan ay iba, simbulo ng pagbabagong buhay.

Kailan ito nagsimula? Simula nang sabihin ni Jesus sa kanya na “Sumunod ka sa akin”, doon nagbago ang buhay ni Levi. Tumindig siya agad at sumunod kay Jesus. Tayo rin mga kaibigan ay may karapatan sa awa ng Diyos. Sabi nga ni Santa Faustina, mas makasalanan ay may mas karapatan sa awa ng Diyos. Para sa atin kung bakit siya nagpunta. Bakit naman tayo mahihiya?

Kung tayo ay nagkasala lumapit agad at tumindig. Pumunta tayo sa simbahan at mangumpisal. Gumawa ng mabuti sa kapwa, pakainin ang mga nagugutom at magbigay ng limos nang sa gayon ay patawarin tayo sa ating mga sala. Sumunod tayo kay Jesus. Makinig tayo sa Kanyang paanyaya. Para sa ating lahat ito sinasabi ni Jesus “Sumunod ka”. Hindi na mahalaga ang ating nakaraan bagkus, kung ano pa ang magagawa natin ngayon at sa hinaharap. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.