Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa sa Kapwa”

Setyembre 9, 2019. Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 61, 6-7. 9
Kaligtasa’t karangalan ay buhat sa Diyos lamang.

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 24 – 2, 3
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako’y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming sali’t saling lahi, ngunit ngayo’y inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga: sumainyo si Kristo at dahil dito’y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo.

Pinaaalalahanan namin ang lahat, at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako’y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo.
Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo, gayun din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob, at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayun, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanya nagtatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 6-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Isang Araw ng Pamamahinga, muling pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. May isang lakaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga Pariseo na maparatangan si Hesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya’y magpapagaling sa Araw ng Pamamahinga. Subalit batid ni Hesus ang kanilang mga iniisip, kaya’t sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, “Halika rito sa unahan.” Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon.

Sinabi ni Hesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?” Tiningnan ni Hesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, “Iunat mo ang iyong kamay!” Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito’y gumaling. Nagngitngitngit sa galit ang mga eskriba at ang mga Pariseo, at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Tampok sa ating Ebanghelyo ang may kaunting pagkakapareho sa ating mga pagbasa noong nakaraang Sabado. Sinisita ng mga Pariseo at Escriba si Jesus sa kanyang pagpapagaling sa araw ng pamamahinga o “Sabbath Day”. Para sa kanila kasi ay dapat walang kahit anong gawin sa araw na ito kahit gaano pa kaliit. Anumang lapastangan sa batas na ito ay nagkakasala para sa kanila.

Subalit dahil sila ay naiinggit kay Jesus at nagbabantay sa kanyang bawat kilos, nagalit sila at nagngitngit sa galit dahil sa ginawang mabuti ni Jesus. Pinagaling niya ang lalaking may diperensiya ang kamay. Para sa kanila, ang ginawang ito ni Jesus ay kasalanan.
Ngunit gaya ng sabi ni Jesus, ano ba ang mahalaga, ang sumunod sa batas o ang awa? Kung papipiliin sa dalawa, higit na mas matimbang ang kumilos tayo sa awa. Sa kalsada lamang ay napakaraming mga pulubi na nanghihingi. Kung minsan pa nga kahit kumakain tayo may kakatok sa salamin ng kinakainan at manghihingi ng pagkain o pambili ng pagkain. Kung tutuusin sasabihin ng iba ay bawal ito. Madalas silang tinataboy at kinukutya kaya naman ang iba o marami sa kanila ay napipilitang magkalkal ng basura upang doon maghanap ng makakain.

Ano ang mas mahalaga sa paningin ng Diyos? Tandaan natin na bandang huli ay tatanungin tayo ng Panginoon kung ano ang ating naggawa para sa ating kapwa. Matapos nito’y anumang mabuting ginawa natin ay iyon ang magiging basehan ng pagtanggap sa atin sa langit at sa kaharian ng Panginoon. Kaya habang maaga pa ay gumawa tayo ng mabuti. Huwag nating intindihin anumang balakid upang tayo ay makatulong sa iba. Walang taong gustong maghirap at para doon ay mas lalong kailangan nila ng awa.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.