Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bagong Buhay kay Cristo”

Hulyo 22, 2020. Kapistahan ni Santa Maria Magdalena.

UNANG PAGBASA
Awit ni Solomon 3, 1-4a
Pagbasa mula sa Awit ni Solomon

Gabi-gabi, sa higaan ang mahal ko’y hinahanap,
ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap.
Akong ito’y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad,
ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad;
ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag.
Sa akin ngang paglalakad, nakita ko’y mga bantay
nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan.
Sa kanila ang tanong ko, “Mahal ko ba ay nasaan?”
Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod,
Bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

MABUTING BALITA
Juan 20, 1-2. 11-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!”

Si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Ale, bakit kayo umiiyak?” Sumagot siya, “Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila dinala.” Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?” Akala ni Maria’y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko.” “Maria!” ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” — ibig sabihi’y “Guro.”

“Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Hesus. “Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’y pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santa Maria Magdalena! Maraming mga maling akala at haka-haka tungkol kay Maria. Hindi po siya isang “kalapating mababa ang lipad” (o isang babaeng may kinalaman sa prostitusyon). Wala ring sapat na patunay na siya ang babaeng makasalanan o ang nangangalunya. Ang alam lang po natin at tanging pinakasigurado nating nasasaad sa Bibliya ay may pinalayas na pitong demonyo mula sa kanya si Jesus. Maaring dahil dito ay namuhay siya bilang isang makasalanan. Gaya natin. Hindi ba’t tayong lahat ay mga makasalanan din? Subalit nagbago ang lahat nang matagpuan siya ni Jesus. Hindi naman tayo ang unang nakakasumpong sa Diyos ngunit Siya ang humahanap lagi sa atin. Simula noon ay naging isa sa mga masugid na taga-sunod ni Jesus si Maria Magdalena. Sinusuportahan niya si Jesus sa Kanyang pampublikong ministro pati ang mga materyal na bagay na kinakailangan Niya at ng mga apostoles. Kasama dito ni Maria Magdalena ang iba pang mga babaeng banal ng Jerusalem.

Mula sa dating pamumuhay ni Maria Magdalena ay tuluyan siyang nagbago. Patunay lamang na ang kabanalan ay hindi lamang para sa mga taong tingin ng lahat ay mabait. Bagkus, mas tinatawag ni Jesus ang mga makasalanan tulad natin upang mapalapit sa Kanya at makibahagi sa Kanyang mahalagang misyon anuman ang ating nakaraan. Matatandaang naroroon si Maria Magdalena hanggang sa paanan ng Krus. Sa krus kung saan sinubok nang matindi ang mga alagad ni Jesus. Wala silang lahat liban sa isa na si San Juan Ebanghelista. Gayunpaman, naroroon si Maria Magdalena sa paanan ng Krus kasama ni Maria na ina ni Jesus. Marahil ay isang patunay na tuluyan ding namatay ang dating Maria Magdalena kasama ni Jesus sa kalbaryo.

Sapagkat ang buong buhay ni Maria Magdalena ay isang mensahe ng Muling Pagkabuhay. Walang mangyayaring pagkabuhay kung hindi namatay. Namatay na siya sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesus at tunay na nabuhay kasama din Niya. Wala nang dilim kahit pa pilit siyang ikinukulong ng mga tao sa maling haka-haka magpasahanggang ngayon. Pero malayo na dito ang tunay na Magdalena.

Sapagkat Siya pa nga ang tinaguriang “Apostol ng mga apostoles”. Sa Kanya inihabilin ni Jesus ang pinakaimportanteng gawain na ipahayag sa mga alagad na buhay si Jesus. Para sa atin na namumuhay sa dilim at patuloy na nagkakasala, tayo rin ay maaring mabuhay kasama ni Jesus kung mamamatay din tayo sa kasalanan kasama Niya. Gaya ni Santa Maria Magdalena, kahit gaano kadilim ang nakaraan ay maari tayong maging banal.

Kailangan lamang nating tunay na makita si Jesus at makilala Siya kung sino Siya. Nawa ay makita at mapaglingkuran natin Siya sa mga kapus-palad, sa mga mahihirap at sa mga may sakit. Sana masabi rin nating “Nakita ko ang Panginoon” sa panahon ngayon at naroroon Siya sa mga nangangailangan. Patuloy lamang nating sundan ang Panginoon sa gitna ng ating kahinaan at matapos ay ipahayag sa mga tao kung paano natin nakita at nakilala si Jesus gaya ni Santa Maria Magdalena. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.